Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

17. september 2009

Kohtuasi F‑132/07

Guido Strack

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide – Tagaseljamenetlus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel 22. oktoobril 2007 G. Stracki esitatud hagi raames esitas komisjon eraldi dokumendiga selle hagi kohta vastuvõetamatuse vastuväite kodukorra artikli 78 alusel.

Otsus: Komisjoni taotlus vastuvõetamatuse küsimuse lahendamiseks on vastuvõetav. Jätta hageja taotlus tagaseljaotsuse tegemiseks rahuldamata. Liita põhikohtuasjaga komisjoni taotlus hagi vastuvõetamatuse küsimuse lahendamiseks. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Menetlus – Menetlusdokumentide vastuvõetavus – Vastuvõetamatuse vastuväite esitamine pärast kostja vastuse esitamise tähtaja pikendamist – Vastuvõetavus

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 39 ja 78)

Kui Avaliku Teenistuse Kohus rahuldab kostja taotluse pikendada kostja vastuse esitamise tähtaega, siis asjaolu, et nimetatud pool otsustab enne pikendatud tähtaja möödumist esitada vastuvõetamatuse vastuväite Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 alusel selle asemel, et esitada asja sisulist analüüsi sisaldav kostja vastus, ei sea see kahtluse alla seda, kas pikendamise taotlus oli kooskõlas selle kodukorra asjaomaste sätetega ega võimalda teha järeldust selle taotluse kuritarvitava laadi kohta.

Pikendades kostja vastuse esitamise tähtaega enne vastuvõetamatuse vastuväite esitamiseks kodukorra artiklis 78 ettenähtud tähtaja möödumist, oli Avaliku Teenistuse Kohus vaikimisi nõus sellega, et pikendatud tähtaja jooksul võib kostja esitada vastuvõetamatuse vastuväite eraldi dokumendiga või kostja vastuse. Kuigi on tõsi, et üksi sõnaselge säte ei näe ette võimalust pikendada artiklis 78 ettenähtud tähtaega, ei saa sellest järelda, et pool ei saa esitada enne pikendatud tähtaja möödumist vastuvõetamatuse vastuväidet eraldi dokumendiga, kuna pikendamine toimus enne nimetatud tähtaja möödumist.

(vt punktid 10 ja 12)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. juuli 2002, kohtuasi T‑387/00: Comitato organizzatore del convegno internazionale vs. komisjon (EKL 2002, lk II‑3031, punkt 35).