Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 17 września 2009 r.

Sprawa F-132/07

Guido Strack

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Kwestie incydentalne – Zarzut niedopuszczalności – Postępowanie zaoczne

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której Komisja podniosła w odrębnym piśmie, w ramach skargi wniesionej przez G. Stracka w dniu 22 października 2007 r., zarzut niedopuszczalności ww. skargi na podstawie art. 78 regulaminu postępowania.

Orzeczenie: Wniosek Komisji o rozstrzygnięcie w przedmiocie niedopuszczalności skargi jest dopuszczalny. Wniosek skarżącego o rozstrzygnięcie w trybie zaocznym zostaje oddalony. Wniosek Komisji o rozstrzygnięcie w przedmiocie niedopuszczalności skargi zostanie rozpatrzony w orzeczeniu rozstrzygającym co do istoty sprawy. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Postępowanie – Dopuszczalność pism procesowych – Podniesienie zarzutu niedopuszczalności po uzyskaniu przedłużenia terminu do złożenia odpowiedzi na skargę – Dopuszczalność

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 39, 78)

W sytuacji, gdy Sąd do spraw Służby Publicznej uwzględni wniosek strony pozwanej o przedłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na skargę, okoliczność, że strona ta zdecyduje się, przed upływem przedłużonego terminu, podnieść zarzut niedopuszczalności na podstawie art. 78 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, zamiast przedłożyć odpowiedź na skargę zawierającą analizę co do istoty sprawy, nie stanowi podstawy do zakwestionowania zgodności wniosku o przedłużenie terminu z właściwymi przepisami omawianego regulaminu postępowania ani nie pozwala uznać, że wniosek ten miał charakter nadużycia.

Przedłużając termin do złożenia odpowiedzi na skargę przed upływem terminu, określonego w art. 78 omawianego regulaminu postępowania, do podniesienia zarzutu niedopuszczalności, Sąd do spraw Służby Publicznej udzielił bowiem dorozumianej zgody na to, by w wyznaczonym przedłużonym terminie strona pozwana podniosła w odrębnym piśmie zarzut niedopuszczalności lub złożyła odpowiedź na skargę. W tym względzie, jakkolwiek żaden przepis nie przewiduje wyraźnie przedłużenia terminu określonego w art. 78, nie można na tej podstawie wywieść, że strona nie może przed upływem przedłużonego terminu podnieść w odrębnym piśmie zarzutu niedopuszczalności, ponieważ termin przedłużono przed upływem wspomnianego terminu.

(zob. pkt 10, 12)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑387/00 Comitato organizzatore del convegno internazionale przeciwko Komisji, 10 lipca 2002 r., Rec. s. II‑3031, pkt 35