Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Koblenz (Германия), постъпило на 27 октомври 2022 г. — BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG

(Дело C-672/22)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Koblenz

Страни в главното производство

Ищец: BZ

Ответник: DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 15, параграф 3, първо изречение във връзка с член 12, параграф 5 от ОРЗД1 да се тълкува в смисъл, че администраторът на лични данни (в случая застрахователят) е длъжен да предостави на субекта на данните (в случая застрахованото лице) безплатно първо копие от обработените от администратора негови лични данни и ако субектът на данните не иска копието за целите, посочени в съображение 63, първо изречение от ОРЗД — да бъде осведомен за обработването на неговите лични данни и да може да провери законосъобразността му, а за друга — несвързана със защитата на личните данни, но легитимна — цел (в случая да провери действителността на повишенията на премиите по частна здравна застраховка), и това така ли е и когато изисканите сведения вече са били съобщени с писмо на застрахованото лице в рамките на процедурата във връзка с повишението на премиите по член 203 от Versicherungsvertragsgesetz (Закон за застрахователните договори, наричан по-нататък „VVG“)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: считат ли се за лични данни по смисъла на член 4, точка 1 и на член 15, параграф 3, първо изречение от ОРЗД следните сведения:

а)    сведения за измененията на премиите, направени от застрахователя по частна здравна застраховка спрямо застрахованото лице, по-специално за размера на направеното изменение и за съответните застрахователни тарифи, и

б)    текста на мотивите за измененията на премиите (член 203, параграф 5 от VVG).

При утвърдителен отговор на първия въпрос и утвърдителен отговор изцяло или частично на втория въпрос: включва ли правото на застраховано лице по частна здравна застраховка да получи копие от обработените от застрахователя лични данни и право да иска да му бъде предоставено копие от допълнителните споразумения към застрахователната полица, които застрахователят е изпратил на застрахованото лице за целите на съобщаването на повишението на премиите, както и изпратените придружителни писма и добавъци, или това право се отнася само до предаване на копие от личните данни на застрахованото лице като такива, като обработващият данните застраховател сам решава как да подреди данните за съответното застраховано лице?

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).