Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Koblenz (Germania) la 27 octombrie 2022 – BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG

(Cauza C-672/22)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Koblenz

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BZ

Pârâtă: DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Întrebările preliminare

Articolul 15 alineatul (3) prima teză din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)1 coroborat cu articolul 12 alineatul (5) din acest regulament trebuie interpretat în sensul că operatorul (în speță, asigurătorul) este obligat să furnizeze, cu titlu gratuit, persoanei vizate (în speță, asiguratului) o primă copie a datelor sale cu caracter personal prelucrate de operator inclusiv atunci când persoana vizată nu solicită copia în scopurile menționate în prima teză a considerentului (63) al RGPD, și anume pentru a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și pentru a putea verifica legalitatea acesteia, ci în alt scop, care nu este legat de protecția datelor, dar care este legitim (în speță, verificarea validității majorărilor de primă de asigurare privată de sănătate), iar aceasta chiar și atunci când sunt solicitate informații care au fost deja comunicate asiguratului, printr-o scrisoare, în cadrul procedurii de majorare a primei prevăzute la articolul 203 din Legea privind contractele de asigurare [Versicherungsvertragsgesetz, denumită în continuare „VVG”]?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: datele cu caracter personal în sensul articolului 4 punctul 1 și al articolului 15 alineatul (3) prima teză din RGPD includ următoarele informații:

a)    informații privind ajustările de primă efectuate de asigurător în cadrul asigurărilor private de sănătate în legătură cu asiguratul, în special privind cuantumul ajustării efectuate și tarifele de asigurare afectate; și

b)    modul de redactare a motivelor care stau la baza ajustărilor de prime [articolul 203 alineatul (5) din VVG].

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și, de asemenea, al unui răspuns afirmativ, în totalitate sau parțial, la a doua întrebare: dreptul unui asigurat în cadrul unei asigurări private de sănătate de a primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de asigurător include și dreptul de a primi o copie a actelor adiționale la polița de asigurare, pe care asigurătorul le-a transmis asiguratului în scopul notificării unei majorări a primei de asigurare, precum și a scrisorilor de însoțire și a anexelor trimise împreună cu acestea, sau se referă numai la predarea unei simple copii a datelor cu caracter personal ale asiguratului ca atare, rămânând la aprecierea asigurătorului care prelucrează datele să stabilească modul în care compilează datele pentru asiguratul vizat?

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).