Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 8. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Lieta C-147/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel

Atbildētāji: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prejudiciālais jautājums

Vai 2012. gada 22. maija Regula par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 1 liedz dalībvalstij sabiedrības veselības un vides interesēs pieņemt tādus ierobežojošus noteikumus komercprakses un reklāmas jomā kā noteikumi, kas paredzēti Code de l’environnement [Vides kodeksa] L. 522-18. un L. 522-5-3. pantā? Vajadzības gadījumā, ar kādiem nosacījumiem dalībvalsts var pieņemt šādus pasākumus?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV 2012, L 167, 1. lpp.).