Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. ožujka 2021. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – RW/Österreichische Post AG

(predmet C-154/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RW

Tuženik: Österreichische Post AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 1. točku (c) Uredbe (EU) 2016/6791 tumačiti na način da je pravo pristupa ograničeno na informaciju o kategorijama primatelja ako konkretni primatelji u slučaju namjeravanih otkrivanja još nisu utvrđeni, ali se pravo pristupa, ako su podaci već otkriveni, nužno mora proširiti i na informaciju o primateljima tih otkrivanja?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL 2016., L 119, str. 1.)