Language of document :

Rettens dom af 23. november 2022 – General Wire Spring mod EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Sag T-151/22) 1

[EU-varemærker – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket GENERAL PIPE CLEANERS – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, De Forenede Stater) (ved advokat E. Carrillo)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved R. Raponi, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. januar 2022 af Femte Appelkammer ved EUIPO ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1452/2021-5).

Konklusion

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

General Wire Spring Co. betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 198 af 16.5.2022.