Language of document :

Maen Haikali 23. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-189/19: Maen Haikal versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-113/21 P)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Apellant: Maen Haikal (esindaja: advokaat S. Koev)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Apellant palub,

tunnistada käesolev apellatsioonkaebus täies ulatuses vastuvõetavaks ja põhjendatuks, samuti tunnistada kõik selles esitatud väited põhjendatuks;

tuvastada, et Üldkohtu vaidlustatud otsuse saab täies ulatuses tühistada;

tühistada nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2019/87, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, osas, milles need otsused puudutavad Maen Haikalit;

tühistada nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/851 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/20122 , mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga, osas, milles need määrused puudutavad Maen Haikalit;

tühistada nõukogu 17. mai 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/806, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, Maen Haikalit puudutavas osas;

tühistada nõukogu 17. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/7983 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, Maen Haikalit puudutavas osas;

mõista Euroopa Liidu Nõukogult välja kõik apellandi esindamisega seotud kulud, tasud ja honorarid jne.

Väited ja peamised argumendid

1. Üldkohus rikkus õigusnormi, sest asus seisukohale, et nõukogu kohaldas õigesti eeldust juhtiva, Süürias tegutseva ettevõtja kohta, kuigi selliseks eeldamiseks puudus õiguslik alus ja seaduses ettenähtud eesmärki arvestades on see ebaproportsionaalne.

2. Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine (EL põhiõiguste harta artikkel 49).

3. Tõendamise põhimõtete rikkumine, sest puudusid tõendid eelduse kohaldamiseks ja otsuse 2013/255 (muudetud otsusega 2015/1836) artikli 27 lõike 3 ja artikli 28 lõike 3 kohaldamise välistamiseks.

4. Hindamisviga, mida kinnitavad nõukogu toimingud, millega väidetavalt kustutati apellandi nimi sanktsioonide loetelust.

____________

1 ELT 2019, L 18 I, lk 4.

2 ELT 2012, L 16, lk 1.

3 ELT 2019, L 132 , lk 1.