Language of document :

Tužba podnesena 12. svibnja 2020. – CWS Powder Coatings protiv Komisije

(predmet T-279/20)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Njemačka) (zastupnici: R. van der Hout, C. Wagner i V. Lemonnier, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2020/2171 u dijelu u kojem se odnosi na razvrstavanje i označivanje titanijeva dioksida; i

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužba se temelji na sljedećim tužbenim razlozima.

Prvi tužbeni razlog: Komisija je povrijedila članak 53.c Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i vijeća2 donošenjem jednog pravnog akta za različita regulatorna područja.

Drugi tužbeni razlog: razvrstavanjem titanijeva dioksida provedenim u pobijanoj uredbi povrjeđuju se uvjeti za razvrstavanje iz članka 53.a, članka 37. stavka 5. i članka 3. stavka 1. u vezi s točkom 3.6.2.2 Priloga I Uredbi br. 1272/2008.

Treći tužbeni razlog: Izmjena Priloga II. Uredbi br. 1272/2008 u vezi s tekućim smjesama koje sadržavaju čestice titanijeva dioksida ne može se temeljiti na članku 53. stavku 1. u vezi s člankom 53.a te uredbe.

Četvrti tužbeni razlog: Izmjena Priloga II. Uredbi br. 1272/2008 u vezi s krutim smjesama koje sadržavaju čestice titanijeva dioksida ne može se temeljiti na članku 53. stavku 1. u vezi s člankom 53.a te uredbe.

Peti tužbeni razlog: Komisija je povrijedila svoju obvezu provođenja procjene učinka prije donošenja pobijane uredbe.

Šesti tužbeni zahtjev: Pobijanom uredbom povrjeđuje se načelo proporcionalnosti jer razvrstavanje određenih čestica titanijeva dioksida i utvrđivanje obveze označivanja nisu prikladni za ostvarenje cilja (zaštite zdravlja), a dostupna su i blaža sredstva za njegovo ostvarenje.

Sedmi tužbeni razlog: Komisija je donošenjem pobijane uredbe počinila brojne značajne očite pogreške u ocjeni.

Osmi tužbeni razlog: Komisija je donošenjem pobijane uredbe prekoračila nadležnosti koje su joj dodijeljene.

Deveti tužbeni razlog: Ukoliko Opći sud smatra da je Komisija prilikom donošenja pobijane uredbe mogla samostalno odrediti uvjete za razvrstavanje ili predmet razvrstavanja ili da nije mogla provesti procjenu učinka ili proporcionalnu primjenu, člankom 37. stavkom 5., člankom 53. stavkom 1. i člankom 53.a Uredbe br. 1272/2008 povrjeđuju se članak 290. stavci 1. i 2. UFEU-a. Naime, u tom bi slučaju primjena temeljnog pravnog akta (Uredba br. 1272/2008) na pobijanu uredbu bila protivna članku 290. UFEU-a.

____________

1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/217 оd 4. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe (SL 2020., L 44, str. 1.)

2 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL 2008., L 353, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1243 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (SL 2019., L 198, str. 241.)