Language of document : ECLI:EU:T:2022:61

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

9 февруари 2022 година(*)

„Продукти за растителна защита — Активно вещество тирам — Неподновяване на одобрението — Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 — Право на защита — Процесуално нарушение — Явна грешка в преценката — Компетентност на ЕОБХ — Пропорционалност — Принцип на предпазните мерки — Равно третиране“

По дело T‑740/18

Taminco BVBA, установено в Гент (Белгия),

Arysta LifeScience Great Britain Ltd, установено в Единбург (Обединено кралство),

представлявани от C. Mereu и M. Grunchard, адвокати,

жалбоподатели,

срещу

Европейска комисия, представлявана от Г. Колева,

ответник,

с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за отмяната на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1500 на Комисията от 9 октомври 2018 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество тирам и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи тирам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 254, 2018 г., стр. 1),

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: R. da Silva Passos, председател, V. Valančius и I. Reine (докладчик), съдии,

секретар: P. Cullen, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 17 септември 2020 г.,

постанови настоящото

Решение

I.      Правна уредба

А.      Директива 91/414/ЕИО

1        Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 1991 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 10, стр. 30) определя режима на Европейския съюз, приложим по отношение на разрешението за пускане на пазара на тези продукти. Тя съдържа разпоредби, приложими за продуктите за растителна защита и съдържащите се в тях активни вещества.

2        В съответствие с член 4 от Директива 91/414, който урежда издаването, преразглеждането и отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, за да бъде одобрен, продуктът за растителна защита трябва да отговаря на определени критерии. По-специално, такъв продукт се разрешава, ако активните му вещества са включени в приложение I към тази директива и всички посочени в него условия са изпълнени. В членове 5 и 6 от тази директива са посочени редът и условията за включването на активно вещество в приложение I.

3        Считано от 14 юни 2011 г. Директива 91/414 е отменена с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО (ОВ L 309, 2009 г., стр. 1).

Б.      Регламент № 1107/2009

4        Съгласно член 1, параграф 3 от Регламент № 1107/2009 целта на последния е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство.

5        В член 4 от Регламент № 1107/2009 са предвидени критерии за одобряване на активните вещества на продукти за растителна защита.

6        В съответствие с член 5 от Регламент № 1107/2009 първото одобрение на активно вещество е валидно за период до 10 години.

7        Членове 14—20 от Регламент № 1107/2009 се отнасят до подновяването на одобрението на активните вещества. Одобрението на активно вещество се подновява при подадено заявление от производител на активното вещество до държава членка не по-късно от три години преди изтичането на срока на одобрението, ако се установи, че са изпълнени критериите за одобрение, предвидени в член 4 от същия регламент (член 14, параграф 1 и член 15, параграф 1). При подаване на заявление за подновяване на одобрението заявителят посочва новите данни, които възнамерява да представи, и доказва тяхната необходимост с оглед на изисквания за данни или критерии, които не са били приложими при последното одобрение на активното вещество, или поради това, че искането му е за получаване на изменено одобрение (член 15, параграф 2). Същевременно заявителят следва да представи график за всички нови и текущи изследвания (член 15, параграф 2). Регламент, приет в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3 от Регламент № 1107/2009, предвижда, че одобрението на дадено активно вещество се подновява при спазването на условия и ограничения, когато е уместно, или одобрението на съответното активно вещество не се подновява (член 20, параграф 1).

В.      Регламент за изпълнение № 844/2012

8        Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 (ОВ L 252, 2012 г., стр. 26) предвижда по-конкретно правилата относно различните етапи на процедурата по подновяване.

9        Членове 1—8 от Регламент за изпълнение № 844/2012 предвиждат правила относно допустимостта на заявлението, подадено от производител на активното вещество до държава членка. Съгласно член 3 от посочения регламент за изпълнение това заявление се проверява най-напред от докладващата държава членка (наричана по-нататък „ДДЧ“), която се уверява, че то е било подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея от този регламент за изпълнение, и че съдържа всички документи, предвидени в член 2 от същия регламент за изпълнение. По-конкретно, съгласно член 2, параграф 2 от посочения регламент за изпълнение заявлението за подновяване трябва да съдържа списък с новата информация, която заявителят възнамерява да представи и която е необходима съгласно член 15, параграф 2, първа алинея от Регламент № 1107/2009 (вж. т. 7 по-горе). По-нататък, съгласно член 6 от подобен регламент за изпълнение, след като получи от ДДЧ утвърдителен отговор относно тази проверка, заявителят представя допълнителните досиета на ДДЧ, на съдокладващата държава членка, на Европейската комисия и на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Накрая, съгласно член 8 от този регламент за изпълнение, когато допълнителните досиета са били представени в срок и съдържат всички предвидени данни, ДДЧ уведомява заявителя, съдокладващата държава членка, Комисията и ЕОБХ за датата на получаване на допълнителните досиета и за допустимостта на заявлението.

10      Членове 11—14 от Регламент за изпълнение № 844/2012 определят процедурата по оценяване на заявлението за подновяване на одобрението на активно вещество. Най-напред, след като се консултира със съдокладващата държава членка, ДДЧ изготвя и представя на Комисията с копие до ЕОБХ доклад, в който оценява дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение по член 4 от Регламент № 1107/2009 (член 11 от посочения регламент за изпълнение). След като получава проекта на доклада за оценка от ДДЧ, ЕОБХ го съобщава на заявителя и останалите държави членки (член 12 от този регламент за изпълнение). След изтичане на периода за представяне на писмени становища, като се съобразява със съвременните научно-технически познания и като използва наличните ръководства към момента на представяне на допълнителните досиета, ЕОБХ приема заключение, в което посочва дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение по член 4 от посочения регламент. Когато е уместно, ЕОБХ организира консултации с експерти, включително експерти от ДДЧ и от съдокладващата държава членка. Той съобщава заключението си на заявителя, на държавите членки и на Комисията, и предоставя достъп на обществеността до него (член 13 от същия регламент за изпълнение). Накрая, след получаване на заключението на ЕОБХ и като се вземе предвид изготвеният от ДДЧ проект на доклад за оценка, становищата на заявителя и на другите държави членки и заключението на ЕОБХ, Комисията представя на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните (наричан по-нататък „постоянният комитет“) доклад, наречен „доклад за подновяване“ и проект на регламент. На заявителя се дава възможност да представи своето становище по доклада за подновяване (член 14, параграф 1 от въпросния регламент за изпълнение). Въз основа на доклада за подновяване и предвид представеното от заявителя становище Комисията приема регламент в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент № 1107/2009 (член 14, параграф 2 от съответния регламент за изпълнение).

II.    Обстоятелствата по спора

11      Жалбоподателите, Taminco BVBA и Arysta LifeScience Great Britain Ltd, са дружества, които продават в целия Съюз активното вещество тирам (наричано по-нататък „тирам“), както и продукти за растителна защита, съдържащи тирам за фунгицидни цели.

А.      Първо одобрение на тирам на равнището на Съюза

12      Тирам е одобрен за първи път на 1 август 2004 г. за период от 10 години с Директива 2003/81/ЕО на Комисията от 5 септември 2003 година за изменение на Директива 91/414 относно включването на молинат, тирам и зирам като активни вещества (ОВ L 224, 2003 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 49, стр. 29) след първата му оценка на равнището на Съюза съгласно Директива 91/414.

13      Тирам е включен за първи път в списъка в приложение I към Директива 91/414, след което е добавен в списъка на одобрените активни вещества, изброени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент № 1107/2009 по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 2011 г., стр. 1 и поправка в OB L 26, 28.1.2012 г., стр. 38). Този регламент за изпълнение е изменен три пъти, за да се удължи валидността на одобрението на тирам, най-напред до 30 април 2017 г., след това до 30 април 2018 г. и накрая до 30 април 2019 г.

Б.      Подновяване на одобрението на тирам на равнището на Съюза

14      Одобрението на тирам е предмет на стандартната законоустановена процедура за подновяване на одобрението, предвидена в член 14 и сл. от Регламент № 1107/2009 (вж. т. 7 по-горе).

15      Тирам е част от третия етап на програмата за подновяване (AIR3), която се съдържа в Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията от 26 юли 2012 година за разпределяне между държавите членки, за целите на процедурата по подновяване, на оценките на активните вещества, за които срокът на валидност на одобрението изтича най-късно на 31 декември 2018 г. (ОВ L 200, 2012 г., стр. 5). В съответствие с този регламент за изпълнение Френската република е определена за ДДЧ за подновяването, а съдокладваща държава членка е Кралство Белгия.

16      Срокът за подаване на заявлението за подновяване на одобрението на тирам е 30 април 2014 г., а срокът за подаване на допълнителното досие — 1 ноември 2014 г. (вж. т. 9 по-горе). Заявлението е подадено в определения срок от работната група за тирам („Thiram Task Force“) и се отнася до използването на тирам за листна пулверизация и за третиране на семена. В съдебното заседание жалбоподателите уточняват по същество, че са единствените членове на тази работна група.

17      ДДЧ потвърждава допустимостта на заявлението за подновяване на одобрението на тирам и през януари 2016 г. предоставя на ЕОБХ проекта си за доклад за оценка на подновяването (наричан по-нататък „проектът за ДОП“). В този проект ДДЧ предлага одобрението на тирам да се поднови единствено за употреба за третиране на семена.

18      На 15 март 2016 г. ЕОБХ разпространява проекта за ДОП сред държавите членки и жалбоподателите за представяне на писмени становища в приложение на член 12 от Регламент за изпълнение № 844/2012. Жалбоподателите представят становищата си на 13 май 2016 г. На 17 май 2016 г. ЕОБХ предава всички становища на Комисията.

19      През юни 2016 г. жалбоподателите отговарят на писмените становища, посочени в точка 18 по-горе.

20      От 24 до 26 октомври 2016 г. в рамките на ЕОБХ се провежда заседание на експерти (наричано по-нататък „заседание 148“), на което всички експерти се съгласяват, че следва да се представи предложение за класифициране на тирам като канцерогенно вещество от категория 2 H351 поради хепатоцелуларен аденом и аденом на клетки C, като се има предвид фактът, че критериите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1), препоръчват да се вземат предвид и доброкачествените тумори.

21      По време на това заседание 148 референтната стойност за оценка на дългосрочните рискове за бозайниците е намалена от 9 mg/kg телесно тегло на ден на 1,6 mg/kg телесно тегло на ден.

22      На 23 ноември 2016 г. жалбоподателите получават от ДДЧ актуализирания доклад за оценка на подновяването (наричан по-нататък „ДОП“), както и таблиците с протокол, допълнени с помощта на сведенията от партньорските проверки относно пестицидите на заседание 148.

23      На 20 януари 2017 г. ЕОБХ представя заключението си относно оценката на рисковете, свързани с пестицидите на тирам, придружено от списък на референтните стойности (наричано по-нататък „заключението на ЕОБХ“), което заедно с ДОП и с доклада от партньорските проверки, съдържащ по-специално таблицата с протокола и таблицата с оценката, са получени от жалбоподателите на 1 февруари 2017 г.

24      В заключението си ЕОБХ изразява редица опасения, и по-специално критично опасение, свързано с идентифицирането на висок риск при хранителна употреба за птиците и бозайниците.

25      На 27 януари 2017 г. ЕОБХ съобщава заключението си на Комисията. На 31 януари 2017 г. Комисията приканва жалбоподателите да представят становищата си по това заключение, което те правят на 22 февруари 2017 г.

26      На 14 юни 2017 г. Комисията изпраща на жалбоподателите проекта си на доклад за подновяването, в който предлага одобрението на тирам да не се поднови за употреба с цел третиране на семена и за листна пулверизация. Освен това в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение № 844/2012 тя приканва жалбоподателите да представят становищата си по този проект, което те правят на 26 юни същата година.

27      На 20 юли 2017 г. Комисията изпраща на постоянния комитет проекта си на доклада за подновяване и проекта си на регламент за изпълнение.

28      Предложението за неподновяване на тирам е споменато на няколко събрания на постоянния комитет през 2017 г. и 2018 г., тоест на 22 и 23 март, 17 и 18 май, 19 и 20 юли, 5 и 6 октомври и 12 и 13 декември 2017 г., а също и на 25 и 26 януари, 21 и 22 март и 24 и 25 май 2018 г. На 22 и 23 март, както и на 24 и 25 май 2018 г. е изготвено предложение за гласуване, но такова не се провежда.

29      На събранието на постоянния комитет от 13 и 14 юни 2018 г. се провежда гласуване по предложението за неподновяване на тирам. От гласуването става ясно, че е налице „липса на становище“.

30      На 12 юли 2018 г. апелативният комитет провежда гласуване по проекта за неподновяване на одобрението на тирам. Гласуването отново води до „липса на становище“.

31      От протоколите от събранията на двата комитета, посочени в точки 29 и 30 по-горе, е видно, че причина за „липса на становище“ в случая на тирам е по-специално наличието на нови данни за приемливия риск за птиците и бозайниците във връзка с употребата на тирам за третиране на семена, възможността този риск да се разгледа на национално равнище и становището, че подновяването може да се ограничи до употребата на тирам за третиране на семена.

32      Междувременно на 7 декември 2017 г. по инициатива на жалбоподателите се провежда среща между тях и Комисията, на която те представят първите резултати от полеви проучвания на по-високо ниво относно оценката на рисковете за птиците и бозайниците (наричани по-нататък „полевите проучвания на по-високо ниво“), които те са започнали през март и април 2017 г. Жалбоподателите предоставят на Комисията информация за тези проучвания и резултатите от тях в информационен бюлетин от 23 януари 2018 г.

33      С писмо от 19 март 2018 г. жалбоподателите по-специално предлагат на Комисията да ѝ съобщят нови данни в отговор на опасенията, произтичащи от изменението на дългосрочната референтна стойност за бозайниците на заседание 148. В отговор с писмо от 5 юни 2018 г. Комисията отхвърля това предложение на жалбоподателите.

34      На 18 май 2018 г. жалбоподателите оттеглят заявлението си за подновяване на одобрението на тирам за употреба за листна пулверизация. На 6 юни 2018 г. Комисията уведомява, че е узнала за това оттегляне и вследствие на това е изменила проекта на регламент за изпълнение и проекта на доклад за подновяването, за да го вземе предвид.

35      С писмо от 2 юли 2018 г. жалбоподателите искат от Комисията да преразгледа, единствено въз основа на научни доказателства, предложението си относно подновяването на тирам, основавайки се само на третирането на семена. Комисията отхвърля това искане с писмо от 17 юли 2018 г.

36      На 9 октомври 2018 г. Комисията приема Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1500 относно неподновяването на одобрението на активното вещество тирам и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи тирам, в съответствие с Регламент № 1107/2009 и за изменение на Регламент за изпълнение № 540/2011 (ОВ L 254, 2018 г., стр. 1) (наричан по-нататък „обжалваният регламент за изпълнение“).

37      Съображения 8—11 от обжалвания регламент за изпълнение излагат мотивите за неподновяването, както следва:

„(8)      На 27 януари 2017 г. [ЕОБХ] предаде на Комисията заключението си за това дали може да се очаква тирамът да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент […] № 1107/2009. [ЕОБХ] установи висок остър риск за потребителите и работниците от прилагането на тирам за пръскане на листа. Освен това той установи висок риск за птици и бозайници при всички подложени на оценка представителни видове употреба, включително употреба като третиране на семена, дори като се вземе предвид прилагането на прецизиране от по-висок клас при оценката на риска. Определенията за остатъците за целите на оценката на риска не можаха да бъдат изведени от непълната налична информация за метаболит M1, вследствие на което оценката на риска за потребителите чрез прием с храната не можа да бъде завършена и не можаха да бъдат определени максимално допустими граници на остатъчни вещества. Освен това образуването на амид на N,N-диметилазотистата киселина (NDMA), вещество, пораждащо безпокойство предвид характерната му опасност, в питейната вода, когато повърхностните и подпочвените води, съдържащи тирам и неговия метаболит DMCS, се подлагат на процеси за пречистване на води, не може да бъде изключено от [ЕОБХ] въз основа на наличната информация, като освен това въз основа на ограничената налична информация [ЕОБХ] стигна до заключение за висок риск за водните организми от експозиция на DMCS. Освен това, въз основа на наличната информация [ЕОБХ] не можа да стигне до заключение относно потенциала на тирама за нарушаване на функциите на ендокринната система.

(9)      Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на [ЕОБХ]. Освен това в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение […] № 844/2012 Комисията прикани заявителя да представи коментари по проекта на доклад за подновяване. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(10)      Независимо от изложените от заявителя аргументи, не беше възможно да бъдат отхвърлени опасенията, свързани с веществото.

(11)      Поради това не бе установено дали критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент […] № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита. Поради това в съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от същия регламент е целесъобразно да не се подновява одобрението на активното вещество тирам“.

III. Производството и исканията на страните

38      На 18 декември 2018 г. жалбоподателите подават настоящата жалба.

39      С отделна молба, подадена в секретариата на Общия съд на 19 декември 2018 г., един от жалбоподателите, Taminco BVBA, иска като обезпечителна мярка спиране на изпълнението на обжалвания регламент за изпълнение.

40      С определение от 26 септември 2019 г., Taminco/Комисия (T‑740/18 R, непубликувано, EU:T:2019:717), председателят на Общия съд отхвърля искането за спиране на изпълнението на обжалвания регламент за изпълнение, без да се произнесе по съдебните разноски.

41      След промяна в съставите на Общия съд, съгласно член 27, параграф 5 от Процедурния правилник на Общия съд съдията докладчик е включен в седми състав, на който съответно е разпределено настоящото дело.

42      На 28 април 2020 г. съставът решава да започне устната фаза на производството и в рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89 от Процедурния правилник, приканва страните да отговорят писмено на някои въпроси преди съдебното заседание. Страните отговарят в определения срок.

43      На 12 август 2020 г. в рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89 от Процедурния правилник, Общият съд приканва страните да отговорят на някои въпроси, на които те трябва да отговорят устно в съдебното заседание.

44      Устните състезания и отговорите на страните на поставените от Общия съд въпроси са изслушани в съдебното заседание от 17 септември 2020 г.

45      Жалбоподателите молят Общия съд:

–        да отмени изцяло обжалвания регламент за изпълнение и да върне, доколкото е необходимо, оценяването на тирам на ЕОБХ и на Комисията,

–        да разпореди отлагане на датата, на която изтича одобрението на тирам, за да се даде възможност за повторно оценяване,

–        при условията на евентуалност, да отмени частично посочения регламент за изпълнение, доколкото с него се забранява подновяването на тирам в областта на третиране на семена,

–        да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

46      Комисията моли Общия съд:

–        да отхвърли жалбата,

–        да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.

IV.    От правна страна

А.      По компетентността на Общия съд да разгледа някои формулирани в жалбата искания

47      С първото си искане жалбоподателите по-специално молят Общия съд да върне, доколкото е необходимо, оценяването на тирам на ЕОБХ и на Комисията. Освен това с второто си искане те искат от Общия съд да разпореди отлагане на датата, на която изтича срокът на одобрението на тирам, за да може да се извърши неговото оценяване.

48      В това отношение е достатъчно да се припомни, че в рамките на упражнявания от него контрол за законосъобразност на основание член 263 ДФЕС Общият съд няма правомощия да дава задължителни указания на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (вж. определение от 26 октомври 1995 г., Pevasa и Inpesca/Комисия, C‑199/94 P и C‑200/94 P, EU:C:1995:360, т. 24 и цитираната съдебна практика; вж. също в този смисъл решение от 25 септември 2018 г., Швеция/Комисия, T‑260/16, EU:T:2018:597, т. 104 и цитираната съдебна практика).

49      Всъщност съгласно член 264 ДФЕС Общият съд може само да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт, или да отхвърли жалбата. След това съответната институция трябва в приложение на член 266 ДФЕС да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Общия съд (вж. решение от 9 април 2019 г., Sopra Steria Group/Парламент, T‑182/15, EU:T:2019:228, т. 52 и цитираната съдебна практика).

50      От това следва, че поради липса на компетентност трябва да се отхвърлят молбата, съдържаща се в първото искане на жалбоподателите, Общият съд да върне оценяването на тирам на ЕОБХ и на Комисията, от една страна, и второто искане на жалбоподателите, от друга страна.

Б.      По искането за отмяна

51      В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват по същество шест основания. В рамките на първите три основания те твърдят, че обжалваният регламент за изпълнение е опорочен от процесуално нарушение и от явни грешки в преценката, които водят до нарушение на член 4, параграф 5 от Регламент № 1107/2009, тъй като Комисията не взела предвид факта, че жалбоподателите са оттеглили заявлението си за подновяване на одобрението на тирам за употреба за листна пулверизация и са оставили заявлението си единствено за използването за третиране на семена. С четвъртото основание се твърди злоупотреба с власт, доколкото ЕОБХ е класифицирал тирам като канцерогенно. С петото основание се твърди нарушение на правото на защита. С шестото основание се твърди нарушение на принципа на предпазните мерки, принципа на пропорционалност и принципа на равно третиране.

1.      Предварителни бележки

а)      По обхвата на контрола от Общия съд

52      Съгласно съдебната практика на Комисията трябва да бъде признато широко право на преценка, за да може ефективно да преследва възложените ѝ цели с Регламент № 1107/2009, и предвид комплексните техническите оценки, които трябва да извършва (вж. в този смисъл решения от 18 юли 2007 г., Industrias Químicas del Vallés/Комисия, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, т. 74 и 75 и от 6 септември 2013 г., Sepro Europe/Комисия, T‑483/11, непубликувано, EU:T:2013:407, т. 38). Това се отнася по-специално за решенията, свързани с управлението на риска, които тя трябва да взема при прилагането на този регламент.

53      Упражняването на това право обаче не е освободено от съдебен контрол. Всъщност от постоянната съдебна практика следва, че в рамките на този контрол съдът на Съюза трябва да провери дали процедурните правила са били спазени, дали възприетите от Комисията факти са точни по същество и дали не е налице явна грешка в преценката на тези факти или злоупотреба с власт (решения от 25 януари 1979 г., Racke, 98/78, EU:C:1979:14, т. 5, от 22 октомври 1991 г., Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, т. 12 и от 9 септември 2008 г., Bayer CropScience и др./Комисия, T‑75/06, EU:T:2008:317, т. 83).

54      Що се отнася до преценката от съда на Съюза дали е налице явна грешка в преценката, следва да се уточни, че за да се установи, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката на сложни факти, с която може да се обоснове отмяната на обжалвания акт, представените от жалбоподателя доказателства трябва да са достатъчни, за да лишат от правдоподобност съдържащите се в този акт преценки на фактите (вж. в този смисъл решение от 12 декември 1996 г., AIUFFASS и AKT/Комисия, T‑380/94, EU:T:1996:195, т. 59). С изключение на тази проверка на правдоподобността, Общият съд не може да замести направената от автора на акта преценка на сложни факти със своята (решение от 9 септември 2011 г., Dow AgroSciences и др./Комисия, T‑475/07, EU:T:2011:445, т. 152; в този смисъл вж. също решение от 15 октомври 2009 г., Enviro Tech (Europe), C‑425/08, EU:C:2009:635, т. 47).

55      Освен това следва да се напомни, че когато дадена институция разполага с широко право на преценка, проверката на спазването на гаранциите, предоставени от правния ред на Съюза в административните процедури, е от основополагащо значение. Съдът е имал възможност да уточни, че сред тези гаранции попадат по-специално задължението компетентната институция да разгледа внимателно и безпристрастно всички обстоятелства, относими към случая, и задължението да изложи достатъчно мотиви в решението си (решения от 21 ноември 1991 г., Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, т. 14, от 7 май 1992 г., Pesquerias De Bermeo и Naviera Laida/Комисия, C‑258/90 и C‑259/90, EU:C:1992:199, т. 26 и от 6 ноември 2008 г., Нидерландия/Комисия, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, т. 56).

56      Така в съдебната практика е прието, че извършването на възможно най-изчерпателна научна оценка на риска предвид научни становища, основани на принципите на високи постижения, на прозрачност и на независимост, представлява важна процесуална гаранция за осигуряване на научната обективност на мерките и за недопускане на вземането на произволни мерки (решение от 11 септември 2002 г., Pfizer Animal Health/Съвет, T‑13/99, EU:T:2002:209, т. 172).

б)      По доказателствената тежест

57      Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент № 1107/2009, където се посочват условията за одобрение на активните вещества, трябва да „може да се очаква“, че продуктите за растителна защита, съдържащи дадено активно вещество, отговарят на изискванията, предвидени в параграфи 2 и 3 от същия член. Последните параграфи на свой ред изискват посочените продукти и техните остатъчни вещества да отговарят на условията, посочени по-нататък (а именно да нямат никакво вредно въздействие върху здравето на хората или животните или да нямат никакво неприемливо въздействие върху околната среда). Предвид принципа, че именно страната, която се позовава на правна разпоредба, трябва да докаже, че условията за прилагането ѝ са изпълнени, от тези текстове следва, че именно заявителят трябва да докаже, че условията за одобрение са изпълнени, за да получи одобрението, а не Комисията да докаже, че условията за одобрение не са изпълнени, за да може да откаже одобрението (решение от 17 май 2018 г., BASF Agro и др./Комисия, T‑584/13, EU:T:2018:279, т. 88).

58      Принципите, посочени в точка 57 по-горе, се прилагат в рамките на процедурата по подновяване на одобрението на активно вещество.

59      Именно в светлината на тези съображения следва да се разгледат посочените в точка 51 по-горе основания, като се започне с петото основание, с което се твърди незачитане на правото на защита.

2.      По петото основание: нарушение на правото на защита

60      Жалбоподателите изтъкват, че Комисията е допуснала двойно нарушение на правото им на защита.

61      На първо място, не им била дадена възможност да изразят становището си относно намаляването на референтната стойност, възприета при оценката на дългосрочния риск за бозайниците, която била значително намалена на заседание 148, проведено преди приемането на актуализирания доклад за оценка на подновяването на ДДЧ през ноември 2016 г.

62      В това отношение жалбоподателите посочват, че намаляването на разглежданата референтна стойност изобщо не е било обсъждано преди това. Освен това Комисията отхвърлила предложенията им, първо, да ѝ съобщят нови данни в отговор на опасенията, произтичащи от това намаляване на референтната стойност, и след това, да преразгледа предложението си относно подновяването на тирам, основавайки се единствено на третирането на семена.

63      Жалбоподателите привличат вниманието и върху факта, че за да отговорят на намаляването на разглежданата референтна стойност, през 2017 г. те уведомили Комисията и държавите членки за наличието на полеви изследвания на по-високо ниво, а през 2017 г. и 2018 г. са представили актуализации посредством налични резултати, потвърждаващи, че рискът е приемлив. Освен това те отбелязват, че в заключението си ЕОБХ и някои държави членки са счели, че данните относно птиците и бозайниците могат да бъдат приети на равнището на държавите членки. Те цитират също така извършения от Кралство Белгия анализ относно новото полево изследване, което е наблюдавало потенциалните дългосрочни референтни стойности върху полската мишка от семената от царевица, третирани с тирам, в което през юни 2018 г. се заключавало, че няма основание за опасения от дългосрочни последици върху малките бозайници.

64      Жалбоподателите добавят, че ако през октомври 2016 г. Комисията не бе намалила значително предложената от ДДЧ първоначална референтна стойност за бозайниците и ако вследствие на това намаление беше приела представените през юли 2018 г. полеви изследвания на по-високо ниво, оценката на рисковете за бозайниците нямаше да срещне противопоставяне и употребите за бозайниците щели да бъдат счетени за безопасни.

65      На второ място, жалбоподателите посочват, че не са имали възможност да изразят становище по предложение за ново класифициране на тирам в заключенията на ЕОБХ.

66      Комисията оспорва доводите на жалбоподателите.

67      Следва да се припомни, че зачитането на правото на защита във всяко започнало срещу дадено лице производство, което може да завърши с увреждащ акт, представлява основен принцип на правото на Съюза, който трябва да бъде гарантиран дори при липсата на каквато и да е правна уредба относно процедурата. Този принцип налага адресатите на решения, които засягат чувствително техните интереси, да бъдат в състояние да изложат надлежно своята гледна точка (вж. в този смисъл решение от 15 юни 2006 г., Dokter и др., C‑28/05, REU:C:2006:408, т. 74 и цитираната съдебна практика).

68      Обратно, що се отнася до актовете с общо приложение, нито процесът на тяхното изготвяне, нито тези актове сами по себе си изискват, по силата на общите принципи на правото на Съюза, каквито са правото на изслушване, консултиране или информиране, участието на засегнатите лица. Положението е различно, ако изрична разпоредба на правната уредба, уреждаща приемането на посочения акт, предвижда такова процесуално право за засегнатото лице (вж. решение от 19 декември 2019 г., Probelte/Комисия, T‑67/18, EU:T:2019:873, т. 87 и цитираната съдебна практика).

69      Освен това е постановено, че приетите въз основа на Регламент № 1107/2009 мерки за одобрение, за удължаване на срока на одобрението или за подновяване на одобрението на активни вещества са с общо приложение (вж. в този смисъл решение от 27 септември 2018 г., Mellifera/Комисия, T‑12/17, EU:T:2018:616, т. 71).

70      В случая обаче, от една страна, обжалваният регламент за изпълнение се отнася до неподновяването на одобрението на тирам, като забранява употребата и продажбата на семена, третирани със съдържащи тирам продукти за растителна защита в съответствие с Регламент № 1107/2009, и от друга страна, жалбоподателите не са адресати на този регламент за изпълнение. Вследствие на това посоченият регламент за изпълнение трябва да се счита за акт с общо приложение.

71      В този контекст процесуалните права, с които разполагат жалбоподателите в процедурата по подновяване на одобрението на тирам, са изрично предвидените в Регламент № 1107/2009 относно общите разпоредби, свързани по-специално с процедурата по подновяване на одобрението на активно вещество, и в Регламент за изпълнение № 844/2012, който предвижда специалните разпоредби относно прилагането на процедурата по подновяване на одобрението на активно вещество.

72      По-конкретно, що се отнася до правата на заявителя да бъде изслушан в хода на оценяване на заявлението за подновяване на одобрението на активно вещество, от Регламент за изпълнение № 844/2012 следва, че заявителят може да представи становището си, от една страна, относно проекта за ДОП (член 12, параграф 3) и от друга страна, по доклада за подновяването на одобрението на Комисията (член 14, параграф 1, трета алинея).

73      От член 12, параграфи 1 и 3 от Регламент за изпълнение № 844/2012 следва, че най-късно 30 дни след получаването му ЕОБХ съобщава на заявителя и на другите държави членки проекта за ДОП, предаден му от ДДЧ, и разрешава представянето на писмени становища в срок от 60 дни, считано от датата, на която докладът е предоставен на разположение на обществеността. В случая е безспорно, че жалбоподателите са имали възможност да представят становищата си по проекта за ДОП в съответствие с член 12, параграф 3 от посочения регламент за изпълнение (вж. т. 18 по-горе).

74      Съгласно член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение № 844/2012 на заявителя се предоставя възможност да представи становище по доклада за подновяване в 14‑дневен срок. Тази възможност е предоставена на жалбоподателите и те са я използвали, както е видно от точка 26 по-горе.

75      Важно е също да се отбележи, че с електронно писмо от 31 януари 2017 г. Комисията приканва жалбоподателите да представят становищата си по заключението на ЕОБХ, като същевременно уточнява, че релевантната правна уредба не предвижда формална консултация със заявителите по такива заключения. Жалбоподателите представят своите становища на 22 февруари 2017 г. Освен това през май 2017 г. между Комисията и жалбоподателите е проведена среща, на която последните са могли да представят гледната си точка.

76      В самото начало е важно да се отбележи, че в обжалвания регламент за изпълнение Комисията е установила висок риск за птиците и че този риск е определен въз основа на референтна стойност, която не е била променена спрямо тази, взета предвид от ДДЧ. Освен това жалбоподателите не изтъкват нарушение на правото им да бъдат изслушани в това отношение.

77      На първо място, що се отнася до оплакването на жалбоподателите, че по време на заседание 148, проведено преди приемането на актуализирания доклад за оценка на подновяването на ДДЧ през ноември 2016 г., те не са имали възможност да изразят становище по намаляването на референтната стойност, приета при оценката на дългосрочния риск за бозайниците, следва да се отбележи следното.

78      Най-напред, от доклада на партньорската проверка на тирам от януари 2017 г., и по-точно от таблицата с протокола от 27 юни 2016 г., е видно, че преди заседание 148 са били дадени становища относно релевантната референтна стойност, предложена от жалбоподателите и приета от ДДЧ в проекта за ДОП. В рамките на становищата си жалбоподателите са имали възможност, от една страна, да защитят предложената от тях референтна стойност в заявлението си и която е била възприета от ДДЧ в този проект, и от друга страна, да вземат отношение по научното изследване от 2005 г., което впоследствие ще служи за основа за определянето на по-ниска референтна стойност.

79      По-нататък, безспорно е, че на заседание 148 експертите са решили да определят референтна стойност от 1,6 mg/kg за оценката на дългосрочния риск за бозайниците и че тази референтна стойност е възпроизведена в заключението на ЕОБХ.

80      Освен това, както припомнят жалбоподателите в писмените си отговори на въпросите на Общия съд, в становището си от 22 февруари 2017 г. по заключението на ЕОБХ те са изразили несъгласие с намаляването на разглежданата референтна стойност, с мотива че причините, на които се основава това решение, не са ясни, че методът на дозировка не онагледява истинските парадигми на експозиция върху бозайниците и че избраната референтна стойност е спорна от научна гледна точка.

81      Освен това жалбоподателите повтарят несъгласието си в документ с изложение, предаден на Комисията с оглед на събрание, проведено с нея през май 2017 г. По този повод те обясняват по-специално, че научното изследване от 2005 г., послужило като основа за определяне на оспорената референтна стойност, е твърде консервативно и не се подкрепя от тълкуване, основано на доказателствената сила на данните.

82      Накрая, следва да се припомни, че на 14 юни 2017 г. Комисията приканва жалбоподателите да представят в четиринадесетдневен срок становището си по нейния доклад за подновяване. По този повод тя уточнява, че становищата на жалбоподателите ще бъдат предадени на постоянния комитет.

83      В отговор на тази покана на 26 юни 2017 г. жалбоподателите ограничават становищата си до третирането на семена. Становищата на жалбоподателите са дадени под формата на доклад, изготвен от трето лице за тяхна сметка, в който е обяснено, че оценката на риска за птиците и бозайниците може да бъде решена на равнището на държавите членки, ако се вземат предвид допълнителни данни и преразгледана оценка на рисковете. Приложение, съставено от жалбоподателите, придружава този доклад. В това приложение жалбоподателите отново оспорват научното изследване от 2005 г., послужило като основа за определяне на референтната стойност от 1,6 mg/kg.

84      Вследствие на това жалбоподателите са имали възможност да представят надлежно становищата си на всеки етап от процедурата, започнала по тяхното заявление за подновяване в съответствие с членове 12 и 14 от Регламент за изпълнение № 844/2012. Обстоятелството, че въпреки съдържанието на становищата на жалбоподателите Комисията е приела обжалвания регламент за изпълнение, в който не е подновила одобрението на тирам, не може да се тълкува в смисъл, че правото на жалбоподателите да бъдат изслушани е било нарушено.

85      Жалбоподателите се позовават и на доказателствата, които са предоставили на Комисията след приемането на заключението на ЕОБХ, от които можело да се установи, че дългосрочният риск за бозайниците трябва да се счита за приемлив и че по този начин процедурата по подновяване е можела да доведе до различен резултат. Те посочват, че през 2017 г. са уведомили Комисията и държавите членки за наличието на полеви проучвания на по-високо ниво и че през 2017 г. и 2018 г. са представили актуализации посредством наличните резултати, потвърждаващи, че рискът за бозайниците е приемлив. Тази информация обаче изобщо не била взета предвид от Комисията.

86      В този контекст в отговор на процесуално-организационните действия жалбоподателите уточняват по-специално, че през декември 2017 г. са имали събрание с Комисията, на което били представени и обсъдени първите резултати от приключилите наскоро полеви проучвания на по-високо ниво, и че тези резултати са били изпратени на Комисията в информационен бюлетин от 23 януари 2018 г.

87      При все това към датите, на които жалбоподателите са представили и съобщили на Комисията резултатите от „полевите проучвания на по-високо ниво“, тоест на 7 декември 2017 г. и 23 януари 2018 г., не е съществувала никаква възможност за представяне на нови данни, допълнителни доказателства или за представяне на становища съгласно членове 12 и 14 от Регламент за изпълнение № 844/2012. Вследствие на това, дори ако се предположи, че резултатите от въпросните проучвания биха поставили под въпрос заключението на ЕОБХ относно дългосрочния риск за бозайниците — риск, който съгласно съображение 8 от обжалвания регламент за изпълнение е бил признат за висок за всички оценени представителни видове употреба и който е един от мотивите, стоящи в основата на неподновяването на тирам (вж. т. 24 по-горе), налага се констатацията, че в приложение на Регламент № 1107/2009 и на посочения регламент за изпълнение Комисията не е имала никакво задължение да ги разгледа на този етап. Освен това в отговор на въпрос на Общия съд жалбоподателите обясняват, че не оспорват законосъобразността на предвидената в тези актове процедура.

88      Що се отнася до доводите на жалбоподателите, че данните относно птиците и бозайниците могат да бъдат приети на равнището на държавите членки и на извършеното от Кралство Белгия разглеждане на новото полево проучване (вж. т. 63 по-горе), тези доводи са неотносими в частта им, в която те са формално повдигнати в подкрепа на петото основание, но ще бъдат разгледани в рамките на второто и третото основание, с които на практика са свързани (вж. т. 107—147 по-горе).

89      На второ място, що се отнася до оплакването на жалбоподателите, че не им е била дадена възможност да вземат отношение по новата класификация на тирам, от преписката, и по-точно от таблицата с протокола, е видно, че както Комисията посочва по същество в писмената защита, въпросът за канцерогенния характер на тирам вече е бил повдигнат от две държави членки през май 2016 г. По този повод жалбоподателите вече са имали повод да вземат отношение и да оспорят канцерогенния характер на тирам, както и евентуално класифициране на същия.

90      От досието е видно също, че след отправената до жалбоподателите покана от Комисията да коментират заключението на ЕОБХ, те са имали възможност да оспорят предложението за класифициране на тирам като канцерогенен, за което се твърди, че е направено от ЕОБХ. По този повод жалбоподателите обясняват, че това предложение е грешно както от процедурна, така и от научна гледна точка. Те също оспорват това предложение за класификация в документ с изложение, предоставен на Комисията с оглед на заседание, което е проведено с нея през май 2017 г.

91      Жалбоподателите отново са имали възможност да изразят становище по този въпрос в рамките на становищата си по проекта на доклада за подновяване. Обстоятелството, че те не са направили това, не може да се противопостави на Комисията.

92      Следва, че жалбоподателите са имали възможност да представят надлежно становищата си в хода на процедурата, що се отнася до предложението за класификация на тирам, което те приписват на ЕОБХ.

93      От изложените в точки 75—92 по-горе съображения следва, че процедурата по приемане на обжалвания регламент за изпълнение не е опорочена от каквато и да било нередност, която може да представлява нарушение на правото на жалбоподателите да бъдат изслушани.

94      Следва, че петото основание трябва да се отхвърли.

3.      По първото основание, с което се твърди процесуално нарушение, доколкото Комисията не е взела предвид оттеглянето на заявлението за подновяване на одобрението на тирам за използване за листна пулверизация 

95      Жалбоподателите поддържат, че доколкото са оттеглили заявлението си за подновяване на одобрението на тирам за употребата на това активно вещество за листна пулверизация, Комисията не е трябвало да взема предвид проблемите, свързани само с листната употреба, които били посочени от ЕОБХ в заключението му. Комисията обаче не направила никакво разграничение между използването на тирам за листна пулверизация и използването за третиране на семена, въпреки това оттегляне.

96      Според жалбоподателите заявителят за подновяване на одобрението на активно вещество трябва не само да започне процедурата по подновяване на одобрението, но и да определи обхвата на преразглеждането, по-специално що се отнася до представителните видове употреба на съответните активни вещества. По силата на Регламент № 1107/2009 и на Регламент за изпълнение № 844/2012 Комисията е трябвало да се съобрази със заявлението на жалбоподателите, спазвайки стриктно съдържанието му, от което е било премахнато използването на тирам за листна пулверизация.

97      Комисията оспорва доводите на жалбоподателите.

98      В това отношение, първо, е важно да се подчертае, че Регламент № 1107/2009 не предвижда положение, при което заявителят за подновяване на одобрение на активно вещество оттегля заявлението си за една от предварително посочените от него представителни употреби. Що се отнася до документа, на който се позовават жалбоподателите в отговорите си на въпросите на Общия съд, а именно документа, озаглавен „EFSA, Administrative guidance on submission of dossiers and assessment reports for the peer-review of pesticide substances actives“, същият несъмнено обяснява, че ако даден заявител желае в определен момент да оттегли заявлението си, той трябва писмено да уведоми ДДЧ за това, а с електронна поща ЕОБХ и Комисията. При все това този документ се отнася до процедурата, която започва с подаването на заявление и приключва с приемането и публикуването на заключението на ЕОБХ. Освен това следва да се отбележи, че въпросният документ е от 2019 г. и следователно е издаден след приемането на обжалвания регламент за изпълнение. Освен това този документ не предвижда случай на частично оттегляне на заявлението за подновяване. Накрая, в същия документ се уточнява, че оттеглянето на заявление след приемането на посоченото заключение няма никакво отражение върху приетия резултат, който при всички положения ще бъде публикуван в EFSA Journal.

99      Второ, следва да се констатира, от една страна, че в съображение 12 от обжалвания регламент за изпълнение Комисията уточнява, че на 18 май 2018 г. жалбоподателите са поискали оттегляне на заявлението за подновяване за представителни употреби, свързани с прилагането чрез листна пулверизация. От друга страна, в съображение 13 от същия регламент за изпълнение Комисията предвижда съответно изменение на Регламент за изпълнение № 540/2011.

100    Трето, следва най-напред да се припомни, че обжалваният регламент за изпълнение е акт с общо приложение (вж. т. 70 по-горе), приет вследствие на подадено от жалбоподателите заявление за подновяване. В това заявление жалбоподателите са определили свободно обхвата на процеса на оценяване на рисковете, като са включили две представителни употреби.

101    По-нататък, в случая оттеглянето на заявлението за подновяване на одобрението на тирам за прилагането чрез листна пулверизация е направено на 18 май 2018 г., тоест след приключването на процеса на оценяване на рисковете, който се е материализирал с приемането на заключението на ЕОБХ на 27 януари 2017 г.

102    Освен това в заключението си ЕОБХ установява множество рискове, свързани с прилагането на тирам чрез листна пулверизация, и по-специално висок остър риск за потребителите и ползвателите. Жалбоподателите не оспорват високия остър риск за потребителите и ползвателите в рамките на настоящата жалба.

103    Освен това установените рискове, свързани с прилагането на тирам чрез листна пулверизация, се отнасят до продукти, които вече са били пуснати на пазара. Следователно оценените рискове са действителни, а не хипотетични рискове. Доводите на жалбоподателите, че по същество Комисията е трябвало да заличи всякакво позоваване на прилагането чрез пулверизация и да извърши нова оценка въз основа на третирането на семена, обаче биха имали за последица да забавят приемането на становище по подновяването на разрешението за тирам.

104    Накрая, както следва от съображение 12 от Регламент № 1107/2009, Комисията поема задачата по управление на риска и взема окончателното решение относно дадено активно вещество. В рамките на тази задача за управление на рисковете в случая Комисията приема, че въпреки изложените от жалбоподателите доводи опасенията, свързани с тирам, и по-специално опасенията, свързани с прилагането на това вещество чрез листна пулверизация, не са могли да бъдат разсеяни. Също така в рамките на тази задача и за да се изведат последиците, приложими за целия Съюз от нейните констатации, Комисията е предвидила в член 5 от обжалвания регламент за изпълнение, че „[в]секи гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент […] № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича на 30 април 2019 г. за продуктите за растителна защита, използвани за пръскане на листа“.

105    При това положение въпреки частичното оттегляне на заявлението за подновяване от страна на жалбоподателите Комисията не е била длъжна да основава обжалвания регламент за изпълнение единствено на мотиви, свързани с употребата на тирам за третиране на семена. Освен това тя не е била длъжна и да направи нова оценка на рисковете, ограничена до използването на тирам за третиране на семена.

106    Следователно доводите на жалбоподателите, изведени от процесуална нередност или по-общо от процесуално нарушение, трябва да се отхвърлят. Поради това първото основание следва да се отхвърли.

4.      По второто и третото основание, изведени съответно от явна грешка в преценката и от нарушение на член 4, параграф 5 от Регламент № 1107/2009

107    Следва да се разгледат заедно второто и третото основание. Всъщност тези основания са тясно свързани, доколкото третото основание се отнася по същество до последиците от явна грешка в преценката, изтъкната в рамките на второто основание.

108    По-конкретно, в рамките на второто основание жалбоподателите твърдят, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, доколкото оттеглянето на заявлението за подновяване на одобрението на тирам за използване за листна пулверизация е едно от релевантните за конкретния случай обстоятелства, което е трябвало да бъде разгледано внимателно и безпристрастно. Те считат, че фактът, че Комисията е оценила съвместно употребата на тирам за листна пулверизация и тази за третиране на семена, е повлиял на заключението ѝ относно тирам.

109    В това отношение жалбоподателите отбелязват, първо, че що се отнася до използването на тирам за третиране на семена, единственият поет риск е свързан с птиците и бозайниците, така че високият остър риск за потребителите, работниците и водните организми в резултат от експозицията им на DMCS не трябвало да се взема предвид, тъй като използването на тирам за листна пулверизация е било оттеглено от заявлението им за подновяване на одобрението на тирам.

110    Второ, жалбоподателите считат, че непълната информация относно метаболита M1, която не позволила да се определят остатъчните вещества за целите на оценката на рисковете, на които Комисията се позовава в обжалвания регламент за изпълнение, се отнасяла само до употребата на тирам чрез листна пулверизация. При всички случаи те се позовават на досие за генотоксичността, според което посоченият метаболит не е генотоксичен. В това отношение те отбелязват, че определението на остатъчните вещества относно този метаболит не се съдържа в „първоначалното досие“, а се е променило в хода на „процедурата по разглеждане“, включвайки в това определение въпросния метаболит. Те считат, че това развитие не може да се изтъква, за да се противопостави подновяването на тирам, и че е трябвало да им бъде дадена възможност да представят допълнителни данни в съответствие с указанията на Комисията (SANCO/2010/13170 rev. 14 от 7 октомври 2016 г.). Те припомнят, че разглежданият метаболит не е релевантен за третирането на семената от царевица, тъй като той представлява единственото представително използване за това третиране.

111    Трето, жалбоподателите посочват, от една страна, че рискът за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS, и от друга страна, че формирането на NDMA в питейната вода, когато повърхностните и подземните води, съдържащи тирам и неговия метаболит DMCS, преминават през процеси за пречистване на водите, също са свързани изключително с употребата на тирам за листна пулверизация. Те уточняват в това отношение, че що се отнася до употребата на тирам за третиране на семена, очакваните равнища на DMCS и на NDMA са по-ниски от тези, които се считат за приемливи в Съюза. Относно риска за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS, те припомнят, че ЕОБХ не изразява никакво опасение по отношение на царевицата. Освен това те посочват, че този риск е свързан с „липса на данни“, а не с „източник на критична загриженост“, който не допуска одобрението. Що се отнася до евентуалното формиране на NDMA в питейната вода, те посочват, че не съществува предвидена в правната уредба на Съюза приемлива граница за NDMA. В това отношение те се позовават на подхода, наречен „праг на токсикологична загриженост“, от който било видно, че очакваните нива на NDMA в питейната вода след процеса на пречистване на водите до голяма степен били по-ниски за третирането на семената. Освен това те оспорват прилагането от Комисията, при оценяване на допустимото ниво на NDMA, на принципа „толкова ниско, колкото е разумно постижимо“, съгласно който, както обяснява Комисията, нивото на веществото трябва да бъде толкова ниско, колкото е разумно постижимо, с цел нулева експозиция.

112    Четвърто, жалбоподателите считат, че тирам не поражда никакво безпокойство, произтичащо от свойствата на нарушаване на функциите на ендокринната система.

113    В рамките на третото основание жалбоподателите считат, че посочената с второто основание явна грешка в преценката, допусната от Комисията, е довела до нарушение на член 4, параграф 5 от Регламент № 1107/2009. Според тях от тази разпоредба следва, че е достатъчно да се докаже само една употреба без риск на активно вещество, за да се даде одобрение на последното. Жалбоподателите обаче поддържат, че употребата на тирам за третиране на семена може да е напълно безвредна, което те доказали.

114    В това отношение, що се отнася до риска, свързан с птиците и бозайниците, жалбоподателите считат, че това е единственият риск при използването на тирам за третиране на семена. При все това този риск бил нисък и приемлив и следователно не пораждал никакви опасения. В това отношение жалбоподателите се позовават на съдържащите се в ДОП общи заключения на ДДЧ, от които било видно, че третирането на семената с тирам не поражда никакви опасения по отношение на малките бозайници като гризачите. Освен това този извод, който бил одобрен от всички други държави членки по време на периода на представяне на становищата, не се споменавал нито в заключенията на ЕОБХ, нито в доклада от проверката на Комисията относно тирам.

115    Жалбоподателите подчертават, че ЕОБХ действително е приел, че въпросът за птиците и бозайниците може да бъде оценен на равнището на държавите членки. В репликата и в съдебното заседание те отбелязват, че Комисията не е разгледала и изобщо не е обяснила защо прилагането на мерки за намаляване на рискове е неприемливо, по-специално що се отнася до третирането на семена от царевица. Според тях рискът за птиците и бозайниците може да бъде оценен на равнището на държавите членки, тъй като този риск се отнася до остатъчни вещества, както и до птиците и бозайниците в точно определени зони. Обичайна практика било тези задачи да се делегират на държавите членки за мерките за намаляване на рисковете, в полетата, тъй като можело да съществуват различия между отделните държави членки в зависимост от приоритетните видове, видовете ландшафти и т.н.

116    Що се отнася до оценката на рисковете за бозайниците като цяло, жалбоподателите се позовават и на ДОП, от който следвало, че този риск бил слаб. Освен това те отбелязват, че отблъскващите свойства на тирам спрямо птиците и бозайниците са доказани не само от тях самите им в представеното от тях досие, но и от библиографски източници, налични в Европа, Съединените щати, Индия и Нова Зеландия, както и от допълнителните публикации, взети предвид от ДДЧ и изброени в ДОП. Те добавят, че резултатите, от една страна, от проведените от тях изследвания относно намаляването на съдържанието на остатъчни вещества в семената и бейби културите и от друга страна, от полеви проучвания на по-високо ниво, целящи да се оценят последиците като се симулира реалистично използване чрез третиране на семена, потвърждават, че рисковете за птиците, погълващи семена, третирани с тирам, са приемливи.

117    Освен това и при всички случаи жалбоподателите твърдят, че въпросът за третирането на семена с оглед на птиците и бозайниците, посочен в заключението на ЕОБХ, съответства на риск, който не е могъл да бъде финализиран, а трябва да се разграничава от областите на безпокойство, поради което този въпрос можел да бъде разгледан и финализиран на национално равнище.

118    Комисията оспорва доводите на жалбоподателите.

119    На първо място, следва да се провери дали, както поддържат жалбоподателите, непълната информация относно метаболит M1, рискът за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS и евентуалното формиране на NDMA в питейната вода, са явно свързани изключително с употребата на тирам за листна пулверизация.

120    Първо, що се отнася до непълната информация относно метаболит M1, в съображение 8 от обжалвания регламент за изпълнение е обяснено, че тази липса на информация не е позволила да се изведат определенията за остатъчните вещества за целите на оценката на риска, вследствие на което оценката на риска за потребителите чрез прием с храната не е могла да бъде завършена и не са били определени максимално допустимите съдържания на остатъчни вещества. В това отношение следва да се констатира, както посочва Комисията в отговор на процесуално-организационните действия, че от заключението на ЕОБХ, на които се позовава посоченият регламент за изпълнение, е видно, че липсват данни относно остатъчните вещества, необходими за приключване на оценката на употребата на тирам за третирането на семена от царевица. Всъщност според ЕОБХ, тъй като анализът на остатъчните вещества от тирам (специфично) върху царевицата не е обхванат от наличните данни за стабилността по време на съхранението, отнасящи се до този състав, наличните изпитвания относно остатъчните вещества върху царевицата и анализът на наличието на тирам (специфично) не можели да се считат за добри селскостопански практики — валидни и достатъчни критики на север и на юг в Съюза. В това отношение ЕОБХ поддържа, че за да се определи наличието на тирам (специфично), са необходими отговарящи на изискванията изпитвания относно остатъчните вещества в царевицата, при условие че мострите от остатъчни вещества се анализират веднага след като бъдат взети.

121    Второ, що се отнася до риска за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS, следва да се констатира, както посочва Комисията в съдебното заседание, че от заключението на ЕОБХ е видно, че е налице повишен риск за всички релевантни употреби. Освен това, както посочва и Комисията в съдебното заседание, от посоченото заключение следва, че е установена липса на данни и относно риска за водните организми, произтичащ от експозицията им на DMCS по отношение на всички представителни видове употреба.

122    Трето, що се отнася до евентуалното формиране на NDMA в питейната вода, следва да се отбележи, че за да докажат, че очакваните равнища на DMCS и NDMA са по-ниски от тези, които се считат за приемливи в Съюза за третирането на семена, и че тези равнища са изчислени изключително по отношение на листните видове употреба, жалбоподателите се позовават на обобщаващ документ, който те са представили на ЕОБХ през юли 2016 г. Те поддържат, че този разгледан от ЕОБХ обобщаващ документ се отнася единствено до листните приложения, а не до третирането на семена.

123    В това отношение от заключението на ЕОБХ е видно, че последният действително е разгледал този документ. При все това ЕОБХ отбелязва, че заключението на заявителя в този документ по същество е, че е възможно да се очаква формирането на NDMA под въздействието на процеси за пречистване на водите. Той добавя, че ДДЧ не е предоставила подробна, прозрачна и независима оценка на тази информация относно формирането на NDMA. Така той е установил празнота в данните за всички оценявани представителни видове употреби, която довела до неразрешен проблем. Както посочва Комисията в съдебното заседание, следователно ЕОБХ е приел, че обобщеният документ е релевантен за всички оценени представителни видове употреби. Освен това от този документ, приложен от жалбоподателите към техните отговори на процесуално-организационните действия, явно не следва, че той се отнася единствено до третирането на питейна вода след листно приложение. При всички случаи жалбоподателите не обясняват защо този документ се отнася само до третирането на питейна вода след листно приложение. Що се отнася до документа, който жалбоподателите са приложили към жалбата и който те квалифицират като „актуализация“ на обобщаващия документ от юли 2016 г., следва да се констатира, че той е с дата август 2017 г. и че е представен на Комисията на 29 август 2017 г. Следва обаче да се припомни, че към тази дата не е била предоставена никаква възможност за представяне на нови данни, допълнителни доказателства или становища съгласно членове 12 и 14 от Регламент за изпълнение № 844/2012 (вж. т. 87 по-горе). При всички случаи от този документ не следва, че при третирането на семена е изключено формирането на NDMA, когато повърхностните и подземните води, съдържащи тирам и неговия метаболит DMCS, са подложени на процеси за пречистване на водите.

124    От това следва, че противно на поддържаното от жалбоподателите, опасенията и липсата на данни, посочени в точка 119 по-горе, не са явно свързани изключително с употребите на тирам за листна пулверизация.

125    На второ място, следва да се провери дали, както поддържат по същество жалбоподателите, Комисията е допуснала явна грешка в преценката на фактите, когато в обжалвания регламент за изпълнение се е основала, що се отнася до третирането на семена, на непълнотата на наличната информация относно метаболит M1, на риска за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS, и на невъзможността да се изключи формирането на NDMA в питейната вода.

126    Първо, що се отнася до непълнотата на наличната информация относно метаболит M1, жалбоподателите посочват, че в процеса на оценяване е било предложено да се промени определението за остатъчни вещества, като се включи в него посочения метаболит, който не фигурирал в „първоначалното досие“. Според тях подобно изменение на определението на остатъчните вещества не може да се противопостави на подновяването на тирам за третирането на семена, тъй като този метаболит не бил релевантен за тази употреба.

127    В този контекст, макар метаболитът M1 да не е релевантен за специфичната представителна употреба върху царевицата, както признава и Комисията, последната отбелязва, че никаква оценка на рисковете от царевицата за потребителите не е могла да бъде направена въз основа на наличната информация и че не е могло да се определи максимално допустима стойност на остатъчни количества („МДСОК“) за използването върху царевицата посредством третиране на семена. В подкрепа на това твърдение Комисията цитира заключението на ЕОБХ, от което е видно, че „предвид липсващите данни за завършване на общата оценка на експозицията на потребителите, не може да се предложи МДСОК за тирам (специфичен) върху царевицата“.

128    В това отношение се налага изводът, че като оспорват разглежданото твърдение, жалбоподателите се позовават на информацията относно остатъчните вещества в царевицата, която била съобщена и оценена с оглед на действащото към момента на това съобщаване определение за остатъчни вещества, а не с оглед на определението, използвано от ЕОБХ при оценяването на тирам в рамките на процедурата по подновяването му. Макар жалбоподателите да са очаквали, че определението за остатъчни вещества ще остане едно и също по време на оценяването на тирам в рамките на процедурата по подновяването му, те не са посочили никаква причина в подкрепа на такова очакване.

129    Второ, що се отнася до наличието на повишен риск за водните организми в резултат от експозицията им на DMCS, жалбоподателите отбелязват най-напред, че съгласно таблица 5 от заключението на ЕОБХ не е направен извод за наличието на опасение относно риска за водните организми по отношение на царевицата. В тази връзка в съдебното заседание Комисията обяснява, без това да се оспорва от жалбоподателите, причината, поради която рискът за водните организми не е бил споменат по отношение на царевицата. От тези обяснения е видно, че когато при първоначалното разглеждане се установи висок риск и когато се счита, че даден метаболит е десет пъти по-токсичен от изходното веществото, в практиката си ЕОБХ не го добавя към своята рискова таблица. В този случай оценката се основава на най-лошия сценарий и идентифицираният риск може да бъде разгледан, ако са представени данни за токсичност, което жалбоподателите не са направили.

130    По-нататък жалбоподателите твърдят, че първоначално оценката е била направена по отношение на процентите на приложение, свързани с видовете листна употреба. Те уточняват, че що се отнася до предвидените концентрации в околната среда в повърхностните води, тези проценти са много по-високи след листна употреба, отколкото тези след третиране на семена. В това отношение следва да се отбележи, че фактът, че тези концентрации са по-ниски за употреба на тирам за третиране на семена, не поставя под въпрос констатираната от ЕОБХ липса на данни относно съществуването на висок риск за водните организми в резултат от експозицията им на DMCS.

131    Накрая, що се отнася до довода на жалбоподателите, че този риск е риск от „липса на данни“, а не от „източник на критична загриженост“, който се противопоставя на одобрението, следва да се отбележи, както по същество поддържа Комисията, че липсата на данни или положението, при което даден риск не може да бъде завършен, не означават, че даден риск не е установен, а само може да покаже, че наред с установения риск заявителят не е предоставил достатъчно данни, за да потвърди сигурността. Всъщност, както бе припомнено в точка 57 по-горе, заявителят трябва да докаже, че условията за одобрение са изпълнени, за да получи одобрението, а не Комисията да докаже, че условията за одобрение не са изпълнени, за да може да откаже одобрението.

132    Трето, относно евентуалното формиране на NDMA в питейната вода, и по-специално доводите на жалбоподателите, че липсата на приемлива граница на равнището на Съюза за оценка на допустимото ниво на NDMA и прилагането от Комисията на принципа „толкова ниско, колкото е разумно постижимо“ в това отношение (вж. т. 111 по-горе) следва да се отбележи следното. В отговор на процесуално-организационните действия Комисията оспорва прилагането на референтната стойност, използвана от жалбоподателите за доказване на приемливото равнище на NDMA в питейната вода. От една страна, тя посочва, че подходът на жалбоподателите, наречен „праг на токсикологична загриженост“, не трябва да се използва за много активните канцерогенни вещества като нитрозопроизводните N-съединения, част от които е NDMA. В това отношение тя се позовава на становището на Научния комитет на ЕОБХ относно праговете на токсикологична загриженост от 2012 г. От друга страна, тя оспорва предложената от жалбоподателя в жалбата референтна стойност, която се основава на становището на групата на ЕОБХ, натоварена с работата относно материалите в контакт с храните, ензимите, ароматите и спомагателните вещества, приложено към жалбата и публикувано на 1 март 2016 г., относно идентифицирането на вещества от базата данни относно канцерогенното действие, които са особено обезпокояващи, включително в случай на поглъщане на дози, по-малки от 0,0025 μg/kg от телесното тегло на ден. В това отношение тя изтъква, че този документ потвърждава, че подходът на „праг на токсикологична загриженост“ не е приложим, тъй като NDMA е отбелязан като вещество, пораждащо особено безпокойство, дори ако бъде погълнато в пропорции, равни или по-ниски от токсикологичния праг на безпокойство.

133    С оглед на тези съображения на Комисията, които не са оспорени от жалбоподателите, и без да е необходимо произнасяне по прилагането на принципа „толкова ниско, колкото е разумно постижимо“, на който се позовава Комисията в защитата си, следва да се приеме, че избраният от жалбоподателите подход за оценка на приемливото ниво на NDMA в питейната вода не доказва, че очакваните нива на NDMA в питейната вода след процеса на пречистване на водите биха били значително по-ниски за третирането на семената, поради което, както твърдят жалбоподателите, единственото безпокойство се отнася само до листните приложения на тирам.

134    Следва, че жалбоподателите не са доказали, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката на фактите, когато в обжалвания регламент за изпълнение се е основала, що се отнася до третирането на семена, на непълнотата на наличната информация относно метаболит M1, на риска за водните организми, произтичащ от експозицията на DMCS, и на невъзможността да се изключи формирането на NDMA в питейната вода.

135    На трето място, следва да се провери дали, както поддържат жалбоподателите, Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като е отказала да признае, че е съществувал приемлив риск за птиците и бозайниците, и че при всички случаи спрямо него можело да се приложат мерки за намаляване на риска, по-специално на равнището на държавите членки.

136    От заключението на ЕОБХ е видно, че що се отнася по-специално до използването за третиране на семена от царевица, е направена оценка на критичната фуражна площ, но дори да се вземе предвид тази информация успоредно с наличната количествена оценка на рисковете, експертите постигат съгласие за това, че не е възможно да се направи извод за наличието на нисък риск за представителните видове употреба. Следователно експертите установяват липса на данни за по-задълбочена проверка на риска за птиците и бозайниците.

137    Освен това следва да се отбележи, както припомня Комисията, че що се отнася до дългосрочния риск за птиците и бозайниците, този риск се счита за приемлив, ако стойността на съотношението токсичност/експозиция е по-голяма от 5. От досието обаче става ясно, че възприетите от ЕОБХ стойности, що се отнася до птиците и бозайниците, са били значително по-ниски от тази стойност. Всъщност в отговор на процесуално-организационните действия Комисията уточнява, че тези стойности са следните: 0,47 за гривяка, 2,77 за малките зърноядни птици и 0,06 или 0,012, според направената от Комисията корекция в рамките на процесуално-организационните действия, за дървесната мишка.

138    В този контекст следва да се добави, както посочва Комисията в отговор на процесуално-организационните действия, че новите данни, представени от жалбоподателите на Комисията в изложение от 7 декември 2017 г. и в информационен бюлетин от януари 2018 г., също не потвърждават наличието на приемлив риск за бозайниците. Всъщност според изложението от 7 декември 2017 г. новото изчислено от жалбоподателите за този риск съотношение токсичност/експозиция е равно на 0,39, което, както правилно отбелязва Комисията, все още е значително по-ниско от допустимата стойност, фиксирана на 5.

139    Тази констатация не може да бъде оборена с довода на жалбоподателите, че държавата членка, съдокладваща за тирам — Кралство Белгия — приела, че данните относно птиците и бозайниците позволяват да се докаже наличието на приемлив риск. В това отношение жалбоподателите се позовават на становището на посочената държава членка от юни 2018 г. относно евентуалното отражение на новите изследвания, които са представили във връзка с резултата от оценката на рисковете за птиците и бозайниците за предложеното използване като третиране на семена от царевица. В това становище обаче тази държава членка отбелязва, че не е била извършена никаква подробна оценка на експерименталния механизъм на тези изследвания и следователно не е възможно да се вземе становище по приемливостта на съответните изследвания за дадено използване при оценка на рисковете. Освен това, както посочва Комисията в отговор на въпросите, поставени в рамките на процесуално-организационните действия, от същото становище следва, че въпросната държава членка е изразила съмнения относно достатъчността на полевото проучване върху бозайниците, за да се установи наличието на приемлив за последните дългосрочен риск.

140    Що се отнася до довода на жалбоподателите относно прилагането на мерки за намаляване на риска, вярно е, както те посочват, че в заключението си ЕОБХ посочва конкретно за използването на тирам за третиране на семена от царевица, че ДДЧ е предложила някои мерки за намаляване на рисковете, които могат да бъдат предвидени на равнището на държавите членки. Както посочват жалбоподателите, от актуализирания ДОП от ноември 2016 г. следва, че ДДЧ е предложила следните мерки за намаляване на рисковете с цел защитата на дивите птици и бозайници: от една страна, продуктът трябва изцяло да бъде инкорпориран в почвата, като се гарантира, че продуктът е напълно инкорпориран в края на редовете, и от друга страна, да се отстраняват разливанията.

141    При все това, от член 14, параграф 1, втора алинея от Регламент за изпълнение № 844/2012 следва, че Комисията не е обвързана от заключенията на ДДЧ, макар да трябва да ги „вземе предвид“ при изготвянето на доклада за подновяване, който служи за основа на обжалвания регламент за изпълнение, както впрочем тя трябва да вземе предвид заключението на ЕОБХ. Подобно вземане предвид обаче не може да се тълкува като задължение на Комисията да следва във всички аспекти заключението на ДДЧ, макар последното да е отправна точка за оценката и поради това да има значителна тежест в посочената оценка.

142    При всички положения, както правилно поддържа Комисията, нито една от двете предложени от ДДЧ мерки, посочени в точка 140 по-горе, не може да намали установените рискове за птиците по отношение на покълващите бейби култури. Освен това от досието е видно, че две държави членки, тоест Кралство Швеция и Кралство Дания, са приели в изпратените на Комисията електронни писма съответно от 9 юни 2017 г. и от 1 септември 2017 г., че някои от предложените от ДДЧ мерки не са били „реалистични“ и че „не е доказана никаква безвредна употреба за птиците и бозайниците“.

143    Освен това разглежданите електронни писма потвърждават също, че въпросът за мерките за намаляване на риска за птиците и бозайниците действително е бил обсъждан от постоянния комитет. Освен това наличието на такова обсъждане се потвърждава и от факта, че възможността за прибягване до мерки за намаляване на риска е една от причините за липсата на становище както в рамките на постоянния комитет, така и в рамките на апелативния комитет (вж. т. 31 по-горе). При тези обстоятелства не може да се приеме, както твърдят жалбоподателите, че Комисията не е разгледала прилагането на мерки за намаляване на риска, що се отнася до третирането на семена от царевица.

144    Що се отнася до довода на жалбоподателите, че Комисията изобщо не е обяснила защо прилагането на мерки за намаляване на риска е неприемливо по отношение на третирането на семената от царевица, следва да се подчертае, че в качеството си на компетентен орган в областта на управлението на риска Комисията е можела основателно да отхвърли този въпрос в обжалвания регламент за изпълнение, с мотива че не е представено никакво доказателство за това, че подобни мерки биха свели рисковете за птиците и бозайниците до приемливо равнище.

145    Следователно жалбоподателите не са доказали, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като се е основала в обжалвания регламент за изпълнение на заключението на ЕОБХ, че е налице висок риск за птиците и бозайниците, произтичащ от третирането на семената с тирам. Те също така не са доказвали, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като е отказала да признае, че съществува приемлив риск за последните.

146    Накрая, на четвърто място, що се отнася до довода на жалбоподателите, че тирам не поражда никакви опасения, произтичащи от свойствата да разрушава ендокринната система, в съдебното заседание Комисията посочва, без това да се оспорва от жалбоподателите, че въпросът за веществата, разрушаващи ендокринната система, не е решаващ или определящ за решението за подновяването на тирам. При тези обстоятелства, дори ако, както поддържат жалбоподателите, тирам не пораждаше никакви опасения, произтичащи от свойствата на нарушител на ендокринната система, процедурата по подновяване на одобрението на тирам нямаше да доведе до различен резултат с оглед на направените в точки 124, 134 и 145 по-горе изводи.

147    С оглед на гореизложеното второто и третото основание трябва да се отхвърлят.

5.      По четвъртото основание, изведено от предложение за класифициране на тирам ultra vires

148    Жалбоподателите изтъкват, че в заключението си ЕОБХ е действал ultra vires, като е предложил класифициране на тирам като канцерогенен от категория 2. Те уточняват, че предоставеният от Комисията мандат на ЕОБХ да извърши неговата проверка не му позволяват да прави предложения за посочената класификация. Жалбоподателите сочат, че Европейската агенция по химикали (ECHA) е органът, който е компетентен да класифицира или да прекласифицира веществата съгласно Регламент № 1272/2008.

149    Жалбоподателите считат, че направеното от ЕОБХ предложение за класификация е оказало отрицателно въздействие върху направената от Комисията оценка, по-специално що се отнася до въпроса за питейната вода, както и за токсичността за бозайниците. В това отношение те се позовават на таблица 5 и на страници 9 и 10 от заключението на ЕОБХ, които според тях ясно загатват за класифицирането на тирам като канцерогенен от категория 2. Според тях, ако посочената класификация не беше взета предвид, ЕОБХ нямаше да квалифицира четири от осемте експозиции като неприемливи.

150    Комисията оспорва доводите на жалбоподателите.

151    Следва да се провери дали, както поддържат жалбоподателите, ЕОБХ е действал ultra vires, като е предложил тирам да бъде класифициран като канцерогенен от категория 2.

152    Първо, вярно е, че ЕОБХ няма компетентност да предлага или да взема решения относно класификацията на опасностите, свързани с включените в продуктите за растителна защита вещества съгласно Регламент № 1272/2008. Всъщност съгласно разпоредбите на този регламент ЕОБХ не играе никаква роля, било то в рамките на самокласифицирането, което е запазено за всеки производител, вносител и потребител надолу по веригата на съответното вещество, или в рамките на хармонизираната класификация, която може да бъде предложена от горепосочените субекти или от компетентния орган на държава членка и се представя на ECHA за становище, за да се установят и съобщават правилно опасностите от веществата (съображение 10), с оглед улесняване на търговията както на вътрешния, така и на международния пазар (съображения 4 и 5).

153    При все това от заключението на ЕОБХ не става ясно, че последният е направил предложение за класифицирането на тирам като канцерогенно вещество от категория 2. Всъщност в своето заключение ЕОБХ се ограничава да посочи това, че що се отнася до токсичността на тирам за бозайниците, „всички експерти се съгласяват, че следва да се представи предложение за класифициране на тирам като канцерогенно вещество от категория 2 H351 поради хепатоцелуларен аденом и аденом на клетки C, като се има предвид фактът, че критериите, предвидени в Регламент № 1272/2008, препоръчват да се вземат предвид и доброкачествените тумори“ (вж. т. 20 по-горе).

154    Второ, следва да се отбележи, че въпросът дали дадено активно вещество е или би трябвало да бъде класифицирано в определен клас на опасност може да бъде релевантен не само за целите на идентифицирането и съобщаването на опасностите от веществата в съответствие с Регламент № 1272/2008, но и за това дали то отговаря или не на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент № 1107/2009. Всъщност процедурите, предвидени в Регламенти № 1272/2008 и № 1107/2009, са различни. От една страна, съгласно Регламент № 1272/2008 операторите са длъжни да класифицират и етикетират по определен начин веществата или смесите, а именно ECHA е компетентна да класифицира или прекласифицира веществата като опасни. От друга страна, в рамките на Регламент № 1107/2009 активните вещества се контролират за целите на одобряването на пускането им на пазара, включително чрез оценка на спазването на обективни категории или класове опасност от тях, като тази оценка се прави от ЕОБХ.

155    Трето, доколкото представянето на предложение за класификация, по което са се споразумели експертите, се отнася до класифициране на тирам като канцерогенен от категория 2, такова становище само по себе си не е пречка за одобряването на подновяването на тирам.

156    Вследствие на това макар ЕОБХ да не е направил предложение за класифициране на тирам като канцерогенен от категория 2, нищо не му забранява да спомене в своето заключение единодушното становище на експертите относно представянето на предложение за класифициране на тирам като канцерогенен от категория 2. Поради това доводите на жалбоподателите, че възложеният от Комисията мандат на ЕОБХ да извърши неговото разглеждане не позволява на последния да прави предложения за посочената класификация, а ECHA е компетентният орган да извърши класифицирането или прекласифицирането на веществата съгласно Регламент № 1272/2008, трябва да се считат за неотносими.

157    С оглед на гореизложеното ЕОБХ не може да бъде упрекнат, че е действал ultra vires, тоест обратно на предвиденото в Регламент № 1272/2008.

158    При тези обстоятелства и като се има предвид, че с четвъртото основание жалбоподателите само оспорват компетентността на ЕОБХ да предлага класифициране на тирам като канцерогенно вещество от категория 2, не е необходимо произнасяне по доводите на жалбоподателите, изведени от отрицателното въздействие на формулираното от ЕОБХ предложение за класификация върху направената от Комисията оценка, по-специално по въпроса за питейната вода, както и за токсичността за бозайниците.

159    При всички случаи, макар споменаването на становището на експертите относно класифицирането на тирам като канцерогенно вещество от категория 2 да се съдържа в частта от заключението на ЕОБХ, посветена на токсичността за бозайниците, от посоченото заключение и от цялата предоставена на Общия съд преписка не следва по очевиден начин, че представянето на предложението за класификация, посочено от експертите, е повлияло върху оценката от ЕОБХ на риска за бозайниците, и по-специално върху определянето на референтната стойност, посочена в точка 21 по-горе. От преписката също така не следва по очевиден начин, че опасенията относно питейната вода се дължат по решаващ начин на становището на експертите относно представянето на предложение за класифициране на тирам.

160    Поради това четвъртото основание трябва да се отхвърли.

6.      По шестото основание, с което се твърди нарушение на принципа на предпазните мерки, на принципа на пропорционалност и на принципа на равно третиране

161    Най-напред жалбоподателите твърдят, че обжалваният регламент за изпълнение е непропорционален, доколкото причинява прекомерни неудобства спрямо преследваните цели, докато Комисията е можела да избере други възможни мерки, които можели да позволят подновяването на тирам въз основа на адекватна оценка на рисковете. Те изтъкват правните възможности, основани на членове 6, 21 и 78 от Регламент № 1107/2009, които можели да смекчат опасенията, свързани с оценката на риска за птиците и бозайниците. Комисията отхвърлила всички тези възможности без никакво правно допустимо основание.

162    По-нататък, що се отнася до твърдението за нарушение на принципа на предпазните мерки, жалбоподателите твърдят, че по отношение на риска за потребителя чрез прием с храната, в оценката си Комисията имплицитно препраща към посочения принцип. Те упрекват Комисията, че в съответствие със Съобщението на Комисията относно принципа на предпазните мерки (COM(2000) 1 окончателен) (наричано по-нататък „Съобщението относно принципа на предпазните мерки“) не е извършила анализ на въздействието, с който да се направи съпоставка между най-вероятните положителни или отрицателни последици от планираното действие и тези от непредприемането на действия от гледна точка на общите разходи за Съюза както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Те отбелязват също, че задължението за извършване на анализ на въздействието е общ принцип, който се прилага винаги когато Комисията се позовава на този принцип.

163    Накрая, що се отнася до твърдението за нарушение на принципа на равно третиране, жалбоподателите посочват, че преценявайки фунгицидните съединения на медта, за които били открити три критични области на безпокойство, Комисията одобрила тяхното подновяване, въпреки че в случая за тирам е установена само една област на безпокойство. В репликата те се позовават и на метоцифеноцида, който е получил подновяване, ограничено до оранжериите за зеленчуците или плодовете поради безпокойство, свързано по-специално с метаболизма, с въздействието върху ендокринната система и с отражението върху пречистването на водите.

164    Комисията оспорва доводите на жалбоподателите.

а)      По твърдяното нарушение на принципа на пропорционалност

165    Съгласно постоянната съдебна практика принципът на пропорционалност, който е част от основните принципи на правото на Съюза, изисква актовете на институциите на Съюза да не надхвърлят границите на подходящото и необходимото за постигането на легитимните цели, преследвани от разглежданата правна уредба, като се има предвид, че когато съществува избор между няколко подходящи мерки, трябва да се прибегне до мярката, която създава най-малко ограничения, а породените от нея неудобства не трябва да са несъразмерни с тези цели (вж. решение от 9 септември 2011 г., Dow AgroSciences и др./Комисия, T‑475/07, EU:T:2011:445, т. 279 и цитираната съдебна практика).

166    Освен това следва да се припомни, че Комисията разполага с широко право на преценка при приемането на мерки за управление на рисковете, които включват избор от политическо естество и комплексни технически оценки (вж. т. 52—56 по-горе). Ето защо единствено явно неподходящият характер на приета в тази област мярка с оглед на целта, която Комисията възнамерява да постигне, може да засегне законосъобразността на подобна мярка (вж. в този смисъл решение от 9 септември 2011 г., Dow AgroSciences и др./Комисия, T‑475/07, EU г.:T:2011:445, т. 280 и цитираната съдебна практика).

167    В настоящия случай с оглед на доводите на жалбоподателите следва да се провери дали, за да спази принципа на пропорционалност, Комисията е била длъжна да използва възможностите, произтичащи от членове 6, 21 и 78 от Регламент № 1107/2009, които биха позволили да се запази подновяването на тирам и следователно да се избере мярката, създаваща по-малко ограничения.

168    На първо място, що се отнася до член 6 от Регламент № 1107/2009, тази разпоредба предвижда условията и ограниченията, от които може да зависи одобрението на активно вещество. Жалбоподателите се позовават по-специално на букви е) и й) от този член.

169    В това отношение, от една страна, от член 6, буква е) от Регламент № 1107/2009 следва, че такова одобрение може да бъде поставено в зависимост от „предоставянето на допълнителна потвърждаваща информация на държавите членки, на Комисията и на [ЕОБХ], когато се установяват нови изисквания по време на процеса на оценяване или в резултат на нови научно-технически познания“. Жалбоподателите считат, че намаляването на референтната стойност, възприето при оценката на дългосрочния риск за бозайниците (вж. т. 21 по-горе) трябва да се счита за ново изискване за данни, произтичащо от Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент № 1107/2009 (ОВ L 93, 2013 г., стр. 1).

170    В това отношение в съдебното заседание Комисията посочва, без това да се оспорва от жалбоподателите, че изискването, на което се позовават жалбоподателите, е влязло в сила през 2013 г., докато те са подали досието за подновяване на одобрението на тирам през ноември 2014 г. (вж. т. 16 по-горе). Ето защо не може да се приеме, че такова изискване е било въведено „по време на процеса на оценяване“.

171    От друга страна, що се отнася до член 6, буква й) от Регламент № 1107/2009, от него следва, че одобрението на активно вещество може да бъде обвързано с „всякакви други специфични условия вследствие на оценката на информацията, предоставена във връзка с настоящия регламент“. Според жалбоподателите тази разпоредба може да позволи представянето на „нови данни, изясняващи оценката на рисковете за птиците и бозайниците“, и по-специално на данните, предоставени в информационния бюлетин от 23 януари 2018 г.

172    В това отношение в точка 137 по-горе бе установено, че новите данни, представени от жалбоподателите на Комисията, включително предоставените в информационния бюлетин от 23 януари 2018 г., не потвърждават наличието на приемлив риск за птиците и бозайниците. Освен това в точка 145 по-горе бе направен изводът, че жалбоподателите не са доказали, че рискът за птиците и бозайниците е по-висок при употребата на тирам за листна пулверизация в сравнение с третирането на семена със това вещество.

173    Следователно жалбоподателите не са доказали, доколкото Комисията не е използвала възможностите, предвидени в член 6, букви е) и й) от Регламент № 1107/2009, че обжалваният регламент за изпълнение е явно неподходящ за постигане на преследваните с този акт цели за защита на здравето и околната среда.

174    На второ място, що се отнася до член 21 от Регламент № 1107/2009, тази разпоредба разрешава на Комисията да преразгледа във всеки един момент одобрението на активно вещество след неговото одобрение, като се имат предвид новите научно-технически познания. Жалбоподателите считат, че посочената разпоредба би могла да се приложи след процедурата по подновяване или успоредно с нея.

175    В това отношение, макар процедурата по преразглеждане да може да се проведе успоредно с процедурата по подновяване, достатъчно е да се отбележи, подобно на Комисията, че жалбоподателите са поискали от Комисията да приложи член 21 от Регламент № 1107/2009, за да могат да се вземат предвид допълнителни данни относно птиците и бозайниците след приемането на заключението на ЕОБХ. С оглед обаче на установеното в точка 138 по-горе жалбоподателите не доказват наличието на нови данни, доказващи наличието на приемлив риск за птиците и бозайниците. Следователно и поради същата причина, поради която в точка 173 по-горе бе установено, че обжалваният регламент за изпълнение не е явно неподходящ за постигане на преследваните с този акт цели за защита на здравето и околната среда, следва да се приеме, че Комисията не е допуснала грешка, като не е използвала предвидената в тази разпоредба възможност.

176    На трето място, що се отнася до член 78 от Регламент № 1107/2009, жалбоподателите твърдят, че той може да бъде изтъкнат, за да се предизвика прилагането на член 6, буква е) или й) от посочения регламент. С оглед на извода в точка 173 по-горе относно прилагането на тези разпоредби доводът, изведен от прибягването до член 78 от този регламент, следва да се отхвърли като неотносим.

177    С оглед на гореизложеното жалбоподателите не доказват, че приемането на обжалвания регламент за изпълнение е явно неподходящо за постигане на преследваните с този акт цели за защита на здравето и околната среда.

б)      По твърдяното нарушение на принципа на предпазните мерки

1)      Предварителни бележки относно принципа на предпазните мерки

178    В самото начало е от значение да се отбележи, че макар в член 191, параграф 2 ДФЕС да се предвижда, че политиката в областта на околната среда се основава именно на принципа на предпазните мерки, този принцип може да се прилага и в рамките на други политики на Съюза, по-специално на политиката за опазване на общественото здраве, както и когато институциите на Съюза приемат мерки за опазване на здравето на хората на основание на общата селскостопанска политика или на политиката на вътрешния пазар (вж. решение от 1 октомври 2019 г., Blaise и др., C‑616/17, EU:C:2019:800, т. 41 и цитираната съдебна практика).

179    Следователно, когато приема правила, които уреждат пускането на пазара на продукти за растителна защита като посочените в Регламент № 1107/2009, законодателят на Съюза е длъжен да действа в съответствие с принципа на предпазните мерки, за да осигури висока степен на закрила на човешкото здраве съгласно член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и член 9 ДФЕС и член 168, параграф 1 ДФЕС (вж. решение от 1 октомври 2019 г., Blaise и др., C‑616/17, EU:C:2019:800, т. 42 и цитираната съдебна практика).

180    Съгласно принципа на предпазните мерки, когато има несигурност относно наличието или обхвата на рискове за здравето на хората, могат да бъдат взети защитни мерки, без да е необходимо да се изчаква действителното съществуване и сериозността на тези рискове да бъдат напълно установени (вж. решение от 1 октомври 2019 г., Blaise и др., C‑616/17, EU:C:2019:800, т. 43 и цитираната съдебна практика).

181    Съгласно постоянната съдебна практика при прилагането на мерките за закрилата на човешкото здраве институциите на Съюза разполагат с широко право на преценка по отношение на определянето на преследваните цели и на избора на подходящите средства за действие (вж. решение от 11 февруари 2015 г., Испания/Комисия, T‑204/11, EU:T:2015:91, т. 30 и цитираната съдебна практика).

182    Изтъкнатите в точки 178—181 по-горе съображения са приложими по аналогия, що се отнася до интересите, защитени с член 4 от Регламент № 1107/2009, тоест по-конкретно здравето на животните и околната среда (вж. в този смисъл решение от 17 май 2018 г., Bayer CropScience и др./Комисия, T‑429/13 и T‑451/13, EU:T:2018:280, т. 130).

183    В процеса, който приключва с вземане от съответната институция на подходящи мерки за предотвратяване на определени възможни рискове за общественото здраве, сигурността и околната среда, по силата на принципа на предпазните мерки, могат да бъдат откроени три последователни етапа: първо, установяване на възможните отрицателни последици, произтичащи от дадено явление, второ, оценка на свързаните с това явление рискове за общественото здраве, сигурността и околната среда и трето, управление на риска чрез вземане на подходящи мерки за защита, ако установените възможни рискове надхвърлят границите на онова, което е приемливо за обществото (решение от 17 май 2018 г., BASF Agro и др./Комисия, T‑584/13, EU:T:2018:279, т. 60).

184    Що се отнася до третия етап относно управлението на риска, следва да се отбележи, че точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки, озаглавена „Преценка на ползите и разходите при предприемане или непредприемане на действия“ (наричана по-нататък „преценка на ползите и разходите“), на която се позовават жалбоподателите, има следното съдържание:

„Трябва да се извърши съпоставка между най-вероятните положителни или отрицателни последици от предвидените действия и тези от непредприемането на действия като обща цена за [Съюза], както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. С предвижданите мерки трябва да може да се осигури обща полза за намаляване на риска на приемливо равнище.

Преценката на ползите и разходите не може да се свежда единствено до икономически анализ цена/печалба. Обхватът на тази преценка е по-широк като тя включва неикономически съображения.

Преценката на ползите и разходите все пак трябва да съдържа икономически анализ цена/печалба, когато това е подходящо и осъществимо.

Предвид същевременно могат да се вземат други методи за анализ, като например относно ефикасността на възможните опции и тяхната достъпност за населението. Всъщност възможно е дадено общество да бъде склонно да заплати по-висока цена, за да защити определен интерес, като например околната среда или здравето, на който то придава по-голямо значение.

Комисията потвърждава, че съгласно практиката на Съда изискванията, свързани със защитата на общественото здраве, безспорно трябва да се ползват с по-голяма тежест спрямо икономическите съображения.

Взетите мерки предполагат преценка на ползите и разходите при предприемане или непредприемане на действия. Тази преценка трябва да съдържа икономически анализ цена/печалба, когато това е подходящо и осъществимо. Предвид същевременно могат да се вземат други методи за анализ, като например относно ефикасността и социално-икономическите последици от възможните опции. Вземащият решението освен това може да се ръководи от неикономически съображения, като например защитата на здравето“ [неофициален превод].

185    С оглед на посочената по-горе правна уредба и съдебна практика следва да се провери дали при прилагането на принципа на предпазните мерки Комисията е била длъжна в случая да разгледа ползите и разходите по смисъла на точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки и ако това е така, дали тя го е направила в случая.

2)      По задължението на Комисията да разгледа ползите и разходите

186    На първо място, следва да се провери дали, както поддържа Комисията, тя не е длъжна да разгледа ползите и разходите по смисъла на точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки в процедура по подновяване на одобрението на активно вещество, предвидена в Регламент № 1107/2009, и в рамките на която заявителят трябва да докаже ефикасността и безопасността на съответното активно вещество.

187    От съображение 8 и член 1, параграф 4 от Регламент № 1107/2009 следва, че разпоредбите на същия се основават на принципа на предпазните мерки, за да се гарантира, че активните вещества или продукти, които се пускат на пазара, не засягат неблагоприятно здравето на хората или животните или околната среда.

188    Както бе припомнено в точка 184 по-горе, точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки изисква преценка на ползите и разходите. Следва да се констатира, че тази точка се намира под заглавието „Приложими общи принципи“. Така подобна преценка се счита за един от тези общи принципи, приложими при прилагането на принципа на предпазните мерки. В това отношение точка 6.3, първа алинея от посоченото съобщение уточнява по-специално, че тези общи принципи се прилагат за „всички мерки за управление на рисковете“.

189    При тези обстоятелства, противно на поддържаното от Комисията, не може да се приеме, че преценката на ползите и разходите при прилагането на принципа на предпазните мерки се прилага единствено за процедурите по преразглеждане на одобрението на активно вещество по силата на член 21 от Регламент № 1107/2009.

190    Доводите на Комисията не могат да поставят под съмнение този извод.

191    Първо, Комисията се позовава на решение от 17 май 2018 г., BASF Agro и др./Комисия (T‑584/13, EU:T:2018:279), в което Общият съд приема, че Комисията трябва да разгледа ползите и разходите в рамките на преразглеждане на одобрението на активно вещество съгласно член 21 от Регламент № 1107/2009. Все пак това решение не може да се тълкува a contrario в смисъл, че Комисията не е длъжна да изследва ползите и разходите в рамките на процедурата по подновяване.

192    Второ, Комисията посочва, че процедурата по подновяване е различна от процедурата по преразглеждане, предвидена в член 21 от Регламент № 1107/2009, що се отнася до тежестта на доказване на ефикасността и безопасността на съответното активно вещество. В това отношение е достатъчно да се припомни, както бе констатирано в точка 184 по-горе, че преценката на ползите и разходи е част от управлението на установените рискове. За сметка на това тежестта да докаже ефикасността и безопасността на съответното активно вещество, която се носи от заявителя в процедурата по подновяване, е актуална само в рамките на първите два етапа, посочени в точка 183 по-горе, а именно установяване на потенциално отрицателните последици от явление и оценката на рисковете за общественото здраве, сигурността и околната среда, които са свързани с това явление.

193    Трето, Комисията твърди, че не разполага с никакъв избор, нито със свобода на преценка в случай на заявление за подновяване, тъй като е длъжна да предприеме действия с цел подновяване на одобрението, да не го поднови или да го поднови при спазване на определени условия и ограничения. При все това именно трите посочени възможности оставят на Комисията свобода на преценка да избере най-подходящата възможност относно подлежащо на подновяване активно вещество с оглед предотвратяване на някои потенциални рискове за общественото здраве, сигурността и околната среда съгласно принципа на предпазните мерки. Дори ако при преценката на риска се установят опасения в областта на здравето на хората и животните и ако има различни празноти в данните, Комисията запазва две възможности: да не поднови разглежданото активно вещество или да го поднови при определени условия и ограничения.

194    С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че Комисията е била длъжна да прецени ползите и разходите по смисъла на точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки. Следва още да се провери дали в случая Комисията е извършила такава преценка.

3)      По извършването от Комисията на преценка на ползите и разходите

195    Следва да се припомни, че точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки не уточнява формата и обхвата на преценката на ползите и разходите. По-специално от текста изобщо не следва, че съответният орган е длъжен да започне специфична процедура за оценка, приключваща например с формален писмен доклад за оценка. От текста освен това е видно, че органът, който прилага принципа на предпазните мерки, разполага със значителна свобода при методите за анализ. Всъщност макар в съобщението да се посочва, че преценката „трябва“ да съдържа икономически анализ, съответният орган при всички положения трябва да включи и неикономически съображения. В допълнение, изрично се подчертава, че при определени обстоятелства е възможно икономически съображения да трябва да се счетат за по-маловажни от други интереси, на които се придава по-голямо значение; като изрично за пример се посочват интереси като околната среда или здравето (решение от 17 май 2018 г., BASF Agro и др./Комисия, T‑584/13, EU:T:2018:279, т. 162).

196    Освен това, изискванията от Съобщението относно принципа на предпазните мерки са изпълнени, щом като съответният орган, който в разглеждания случай е Комисията, действително се е запознал с последиците — положителни и отрицателни, икономически и други — до които може да доведе предприемането на предвижданите действия и непредприемането на действия, и ги е отчел при вземането на своето решение. Същевременно не е необходимо на тези последици да се дава точно цифрово изражение, ако това не е възможно или за него биха били нужни непропорционални усилия (решение от 17 май 2018 г., BASF Agro и др./Комисия, T‑584/13, EU:T:2018:279, т. 163).

197    В случая следва да се констатира, че за да докаже, че е изпълнила задължението си да прецени ползите и разходите, Комисията се позовава на информацията, предоставена на постоянния комитет по време на събранието от 24 и 25 май 2018 г. В това отношение Комисията цитира точка B.11 от резюмето на това събрание, от която е видно, че според нея „установените рискове и проблеми надделяват над отражението на евентуалната загуба на веществото за управлението на резистентността, както и над всяко икономическо въздействие, като се вземат предвид и алтернативите, които остават на разположение“.

198    При тези обстоятелства може да се приеме, че Комисията действително се е запознала с последиците, положителни и отрицателни, икономически и други, които могат да възникнат от неподновяването на одобрението на тирам и ги е взела предвид при приемането на обжалвания регламент за изпълнение.

199    Този извод не може да бъде поставен под въпрос от довода на жалбоподателите, че преценката на ползите и разходите по смисъла на точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки трябва да включва задълбочена оценка на най-вероятните положителни или отрицателни последици от планираното неподновяване.

200    Всъщност, от една страна, от цитираната в точка 181 по-горе съдебна практика следва, че при прилагането на мерките, които следва да се вземат за защита на човешкото здраве, институциите на Съюза разполагат с широко право на преценка при определянето на преследваните цели и на избора на подходящите средства за действие. Освен това трябва да се направи уточнението, че поради необходимостта от претегляне на редица цели и принципи, както и поради сложността при прилагането на релевантните критерии, съдебният контрол по необходимост трябва да се ограничи до въпроса дали институциите на Съюза са допуснали явна грешка в преценката (вж. в този смисъл решение от 21 декември 2016 г., Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978, т. 46). В случая обаче жалбоподателите не изтъкват никакъв конкретен довод относно евентуална грешка на Комисията при преценката на ползите и разходите по смисъла на точка 6.3.4 от Съобщението относно принципа на предпазните мерки.

201    От друга страна, както бе припомнено в точка 196 по-горе, не е необходимо положителните и отрицателните икономически и други последици, които могат да бъдат породени от планираните действия и от непредприемането на действия, да бъдат точно определени, ако това не е възможно или налага да се положат непропорционални усилия.

202    Вследствие на това жалбоподателите нямат основание да твърдят, че Комисията е приложила неправилно принципа на предпазните мерки.

в)      По твърдението за нарушение на принципа на равно третиране

203    Следва да се припомни, че принципът на равно третиране не допуска да се третират по различен начин сходни положения и да се третират еднакво различни положения, освен ако такова третиране не е обективно обосновано (решения от 25 октомври 2005 г., Groupe Danone/Комисия, T‑38/02, EU:T:2005:367, т. 453 и от 12 април 2013 г., Du Pont de Nemours (France) и др./Комисия, T‑31/07, непубликувано, EU:T:2013:167, т. 310).

204    В случая, като поддържат, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране, жалбоподателите се позовават на оценката на фунгицидните съединения на медта и на метоцифеноцида, както и на някои от евентуалните им прилики с тирам (вж. т. 163 по-горе). При все това жалбоподателите трябва да уточнят и докажат какво е положението, сравнимо с друго положение, което е било третирано по различен начин.

205    Жалбоподателите обаче не представят никакви доказателства в този смисъл, като посочват само областите на безпокойство, които са общи с тирам, и липсата на конкретна насока за оценка на намиращите се в природата метали като медта. Те не представят никакво доказателство, че анализът на фунгицидните съединения на медта и на метоцифеноцида, собствените им заслуги и научният контекст, въз основа на който са били оценени тези вещества, са сравними с всички тези аспекти, що се отнася до тирам.

206    Следователно шестото основание трябва да се отхвърли.

207    С оглед на всичко изложено по-горе жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост.

V.      По съдебните разноски

208    Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

209    Тъй като в случая жалбоподателите са загубили делото, те следва да бъдат осъдени да заплатят направените от тях съдебни разноски, както и разноските, направени от Комисията в настоящото производство по обжалване, в съответствие с искането на последната.

210    Тъй като Taminco е загубило делото в обезпечителното производство и Общият съд не се е произнесъл по съдебните разноски (вж. т. 40 по-горе), следва то да бъде осъдено да понесе направените от него съдебни разноски и тези на Комисията в рамките на посоченото производство в съответствие с исканията на последната.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав)

реши:

1)      Отхвърля жалбата.

2)      Taminco BVBA и Arysta LifeScience Great Britain Ltd понасят направените от тях съдебни разноски и тези на Европейската комисия в рамките на настоящото производство по обжалване.

3)      Taminco понася направените от него съдебни разноски и тези на Комисията в рамките на обезпечителното производство.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 9 февруари 2022 година.

Подписи


Съдържание


I. Правна уредба

А. Директива 91/414/ЕИО

Б. Регламент № 1107/2009

В. Регламент за изпълнение № 844/2012

II. Обстоятелствата по спора

А. Първо одобрение на тирам на равнището на Съюза

Б. Подновяване на одобрението на тирам на равнището на Съюза

III. Производството и исканията на страните

IV. От правна страна

А. По компетентността на Общия съд да разгледа някои формулирани в жалбата искания

Б. По искането за отмяна

1. Предварителни бележки

а) По обхвата на контрола от Общия съд

б) По доказателствената тежест

2. По петото основание: нарушение на правото на защита

3. По първото основание, с което се твърди процесуално нарушение, доколкото Комисията не е взела предвид оттеглянето на заявлението за подновяване на одобрението на тирам за използване за листна пулверизация

4. По второто и третото основание, изведени съответно от явна грешка в преценката и от нарушение на член 4, параграф 5 от Регламент № 1107/2009

5. По четвъртото основание, изведено от предложение за класифициране на тирам ultra vires

6. По шестото основание, с което се твърди нарушение на принципа на предпазните мерки, на принципа на пропорционалност и на принципа на равно третиране

а) По твърдяното нарушение на принципа на пропорционалност

б) По твърдяното нарушение на принципа на предпазните мерки

1) Предварителни бележки относно принципа на предпазните мерки

2) По задължението на Комисията да разгледа ползите и разходите

3) По извършването от Комисията на преценка на ползите и разходите

в) По твърдението за нарушение на принципа на равно третиране

V. По съдебните разноски


*      Език на производството: английски.