Language of document :

Appel iværksat den 27. januar 2021 af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 18. november 2020 i sag T-735/18, Aquind mod ACER

(Sag C-46/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (ved P. Martinet og E. Tremmel, som befuldmægtigede, og advokat B. Creve)

Den anden part i appelsagen: Aquind Ltd

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves helt eller delvist.

Hvis Domstolen finder, at sagen er moden til påkendelse, træffes der afgørelse om frifindelse i første instans.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på, at denne træffer afgørelse i overensstemmelse med Domstolens dom.

Aquind Ltd tilpligtes at betale sagsomkostningerne både i appelsagen og i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

I den appellerede dom tiltrådte Retten sagsøgerens fjerde og niende anbringende og annullerede på det grundlag ACER’s klagenævns afgørelse A-001-2018, frifandt i øvrigt ACER og pålagde ACER at betale sagsomkostningerne. I den foreliggende appelsag har ACER gjort gældende, at Retten begik de følgende retlige fejl:

Retten begik en retlig fejl med hensyn til intensiteten af ACER’s klagenævns prøvelse, generelt og i den foreliggende sag, i henseende til fejl i komplekse tekniske og økonomiske vurderinger.

Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning 714/2009. 1

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13.7.2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (EUT 2009, L 211, s. 15).