Language of document :

26. veebruaril 2021 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus PoolaVabariik

(kohtuasi C-121/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, L. Dvořáková ja J. Vláčil)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

Tšehhi Vabariik palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Poola Vabariik:

võimaldas ilma keskkonnamõju hindamata pikendada kuus aastat pruunsöe kaevandamise luba, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/921 artikli 4 lõigetest 1 ja 2 koostoimes selle direktiivi artikli 4 lõigetega 4–6, artikli 5 lõigetega 1 ja 2 ning artiklitega 6, 7, 8 ja 9;

võimaldas jätta asjaomane üldsus kaevandamisloa andmise menetlusest välja, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 6 lõigetest 2–7, artikli 7 lõikest 5, artiklist 8, artiklist 9 ja artikli 11 lõikest 1;

leidis, et keskkonnamõju hindamise otsus on viivitamata täitmisele pööratav, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 11 lõikest 1;

ei lisanud keskkonnamõju hindamise otsusesse võimalikku menetlust, mida tuleks järgida, kui asjaomastele veekogudele ei tehta erandeid direktiivi 2000/602 artikli 4 lõike 5 alusel, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2000/60 artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktist ii ja punkti b alapunktist ii;

ei võimaldanud asjaomasel üldsusel ja Tšehhi Vabariigil osaleda kaevandamisloa 2026. aastani andmise menetluses, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 6 lõigetest 2–7, artikli 7 lõigetest 1, 2 ja 5 ning artiklist 8;

ei avaldanud 2026. aastani kehtivat kaevandamisluba ning ei edastanud seda Tšehhi Vabariigile mõistetavas vormis, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 9 lõigetest 1 ja 2;

ei võimaldanud kohtulikult kontrollida 2026. aastani kehtivat kaevandamisluba, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 11 lõikest 1;

ei avaldanud 2026. aastani kehtivat kaevandamisluba, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2003/43 artiklist 7;

ei andnud täielikku teavet 2026. aastani kehtiva kaevandamisloa andmise menetluse kohta, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad ELL artikli 4 lõikes 3 ette nähtud lojaalse koostöö põhimõttest;

ei võtnud 2026. aastani kehtiva kaevandamisloa andmisel piisavalt arvesse keskkonnamõju hindamise otsust, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 2 lõikest 1 koostoimes artikli 4 lõikega 1;

ei näinud 2026. aastani kehtiva kaevandamisloa andmisel ette piisavaid keskkonnatingimusi, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/92 artikli 8a lõike 1 punktist b;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduse põhjenduseks esitab hageja väited, mille kohaselt on rikutud direktiivi 2011/92, direktiivi 2000/60 ja direktiivi 2003/4 ning Euroopa Liidu lepingut (lojaalse koostöö põhimõte).

1.    Poola Vabariik kehtestas õigusnormid, mille alusel on keskkonnamõju hindamata võimalik kuue aasta võrra pikendada kaevandamisluba ning mille kohaselt ei ole kaevandamisloa andmise menetlus valdavas osas avalik. Sellega rikkus ta direktiivi 2011/92.

2.    Poola Vabariik rikkus direktiivi 2011/92, kuna ta leidis, et viivitamata kuulub täitmisele otsus keskkonnatingimuste kohta, mida kohaldatakse Turówi kaevanduses kaevanduse laiendamise ja kaevandustegevuse kuni 2044. aastani pikendamise kava suhtes. Lisaks rikkus Poola Vabariik direktiivi 2000/60, kuna keskkonnatingimuste otsus ei hõlma nõuetekohaselt kogu kavaperioodi, arvestades kaevandustegevuse mõju veekogude olukorrale.

3.    Poola Vabariik rikkus direktiivi 2011/92, kuna ta takistas asjaomasel üldsusel ja Tšehhi Vabariigil astuda Turówi pruunsöekaevanduse lõpliku kuni 2026. aastani kehtiva kaevandamisloa andmise menetlusse, sest ta ei avaldanud antud kaevandamisluba ning edastas selle Tšehhi Vabariigile puudulikult ja hilinemisega, samuti ei võimaldanud Poola õigusnormid asjaomasel üldsusel seda luba kontrollida ning kaevandamisloas ei võetud nõuetekohaselt arvesse keskkonnamõju hinnangut. Seetõttu rikkus Poola Vabariik ka direktiivi 2003/4 ja ELL artikli 4 lõike 3 tähenduses lojaalse koostöö põhimõtet.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT 2012, L 26, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (ELT 2000, L 327, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2003, L 41, lk 26; ELT eriväljaanne 15/07, lk 375).