Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2021. podnio PlasticsEurope protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

(predmet C-119/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: PlasticsEurope (zastupnici: R. Cana, odvjetnik, E. Mullier, odvjetnica)

Druge stranke u postupku: Europska agencija za kemikalije, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, ClientEarth

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-207/18;

poništi pobijani akt;

podredno, vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o tužiteljevoj tužbi za poništenje;

naloži tuženiku snošenje troškova ovog postupka, uključujući troškove postupka pred Općim sudom i troškove intervenijenata.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Margina prosudbe dodijeljena Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) radi ocjene tvari u cilju njihove identifikacije kao posebno zabrinjavajućih tvari sukladno članku 57. točki (f) Uredbe (EZ) 1907/20061 (u daljnjem tekstu: Uredba REACH) ne može se tumačiti na način da ECHA-i daje potpunu i neospornu slobodu da čini očite pogreške pri odabiru i ocjeni „znanstvenih dokaza” na temelju navedenog članka 57. točke (f). Međutim, Opći je sud to prihvatio kad je presudio da se postojanje očite pogreške u ocjeni može utvrditi samo ako je ECHA potpuno i pogrešno zanemarila pouzdanu znanstvenu studiju i ako bi uključivanje te studije izmijenilo opću ocjenu dokaza na takav način da bi konačna odluka bila lišena uvjerljivosti. Opći je sud nadalje prihvatio mogućnost da se ECHA poziva na rezultate nepouzdanih znanstvenih studija i da njihova slaba pouzdanost ne sprječava njihovo uzimanje u obzir. Opći je sud osim toga otišao i korak dalje kad je prihvatio pozivanje na nepouzdane i neuvjerljive znanstvene studije kad njihovi rezultati podupiru ECHA-inu ciljanu pretpostavku o navodnom opasnom svojstvu tvari. Time je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i povrijedio načelo znanstvene izvrsnosti.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava i pogrešno protumačio članak 57. točku (f) Uredbe REACH, te povrijedio tužiteljevo pravo na saslušanje time što je pogrešno protumačio tužiteljeve argumente u pogledu zahtjeva da se utvrdi da je tvar jednako zabrinjavajuća kao što su to učinci tvari identificiranih na temelju članka 57. točaka (a) do (e) Uredbe REACH.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza koji se odnose na tužiteljeve argumente u pogledu pouzdanosti znanstvenih studija i iskrivio je dokaze koji su pred njim izvedeni.

Smatrajući da načelo opreznosti podupire ECHA-inu ocjenu znanstvenih dokaza, Opći je sud to načelo pogrešno protumačio i stoga počinio pogrešku koja se tiče prava.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kad je presudio da intermedijeri nisu izuzeti od postupka identifikacije u skladu s člancima 57. i 59. Uredbe REACH uz objašnjenje da se te odredbe odnose samo na unutarnja svojstva tvari, a ne na njezinu uporabu (što bi uključivalo pitanje je li neka tvar intermedijer), i da nije bilo protivno načelu proporcionalnosti kad je EHCA izvršila takvu identifikaciju.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL 2006., L 396, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3. i ispravak SL 2017., L 135, str. 46.).