Language of document :

2021 m. vasario 25 d. PlasticsEurope pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-207/18 P PlasticsEurope / ECHA

(Byla C-119/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: PlasticsEurope, atstovaujama avocat R. Cana ir avocate E. Mullier

Kitos proceso šalys: Europos cheminių medžiagų agentūra, Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, ClientEarth

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-207/18,

panaikinti ginčijamą aktą,

nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl apeliantės prašymo dėl panaikinimo,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas, taip pat į bylą įstojusių šalių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) suteikta veiksmų laisvė vertinant chemines medžiagas, naudojamas didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms identifikuoti pagal Reglamento (EB) 1907/20061 (toliau – REACH reglamentas) 57 straipsnio f punktą, negali būti aiškinama kaip leidžianti ECHA nevaržomai ir neskundžiamai, tačiau akivaizdžiai klaidingai rinkti ir vertinti „mokslinius įrodymus“ pagal minėto 57 straipsnio f punktą. Vis dėlto Bendrasis Teismas su tuo sutiko ir nusprendė, kad akivaizdi vertinimo klaida galima tik tuomet, jei ECHA visiškai ir klaidingai neatsižvelgė į patikimus mokslinius tyrimus, ir jei šio tyrimo įtraukimas būtų pakeitęs visą įrodymų vertinimą taip, kad galutinis sprendimas būtų tapęs labai mažai tikėtinu. Be to, Bendrasis Teismas leido ECHA remtis nepatikimų mokslinių tyrimų rezultatais ir į juos atsižvelgti, nepaisant menko jų patikimumo. Bendrasis Teismas šia linkme žengė dar vieną žingsnį ir leido remtis nepatikimais ir negalutiniais moksliniais tyrimais, jei šių tyrimų rezultatai patvirtina ECHA siekiamą hipotezę dėl cheminės medžiagos tariamos pavojingos savybės. Tokiu būdu Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir pažeidė mokslinės kompetencijos principą.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir klaidingai išaiškino REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, taip pat pažeidė apeliantės teisę būti išklausytai, nes klaidingai išaiškino jos argumentus dėl reikalavimo įrodyti, kad cheminė medžiaga kelia lygiavertį susirūpinimą, kaip ir pagal REACH reglamento 57 straipsnio a–e punktus identifikuotų cheminių medžiagų poveikis.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, vertindamas įrodymus dėl apeliantės argumentų, susijusių su mokslinių tyrimų patikimumu, be to, iškreipė jam pateiktus įrodymus.

Nuspręsdamas, kad ECHA atliekamas mokslinių įrodymų vertinimas bus pagrįstas atsargumo principu, Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino tą principą, taigi padarė teisės klaidą.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nuspręsdamas, kad tarpinės medžiagos turi būti identifikuotos pagal REACH reglamento 57 ir 59 straipsnius, nes šios nuostatos taikomos tik cheminės medžiagos būdingoms savybėms, o ne jos naudojimo būdui (jis apimtų ir tai, ar cheminė medžiaga yra tarpinė medžiaga, ar ne), taip pat kad toks ECHA elgesys nebuvo neproporcingas.

____________

1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1).