Language of document :

Sag anlagt den 27. september 2021 – WV mod CdT

(Sag T-618/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: WV (ved advokaterne L. Levi og A. Champetier)

Sagsøgt: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer (CdT)

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling og sagsøgeren gives medhold.

Annullation af afgørelsen af 26. november 2020, hvorved sagsøgerens tidsubegrænsede ansættelse opsiges pr. 31. december 2020.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 17. juni 2021, hvorved sagsøgerens klage af 26. februar 2021 over den oprindelige afgørelse af 26. november 2020 afslås.

Sagsøgte tilpligtes at erstatte sagsøgerens økonomiske tab.

Sagsøgte tilpligtes at erstatte sagsøgerens ikke-økonomiske tab, der efter ret og billighed er opgjort til 15 000 EUR.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 16 og artikel 48 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (herefter ”ansættelsesvilkårene”), henset til CdT’s opfattelse af begrebet ”orlov med løn”.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 16 og artikel 48 i ansættelsesvilkårene henset til artikel 34 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af omsorgspligten samt tilsidesættelse af artikel 59, stk. 4, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af retten til at blive hørt.

____________