Language of document :

Kanne 27.9.2021 – WV v. CdT

(asia T-618/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: WV (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Champetier)

Vastaaja: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että tämä kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja se on perusteltu

kumoamaan 26.11.2020 annetun päätöksen, jolla kantajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde päätetään 31.12.2020 alkaen ilman irtisanomisaikaa

tarvittavilta osin kumoamaan 17.6.2021 annetun päätöksen siltä osin kuin sillä hylätään kantajan 26.2.2021 tekemä valitus 26.11.2020 annetusta alkuperäisestä päätöksestä

velvoittamaan vastaajaan korvaamaan kantajalle aiheutuneen aineellisen vahingon

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen, jonka kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 15 000 euroa, ja

velvoittamaan vastaajaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 16 ja 48 artiklan rikkomiseen (jäljempänä palvelussuhteen ehdot) sen suhteen, miten CdT on ymmärtänyt palkallisen loman käsitteen.

Toinen kanneperuste, joka perustuu palvelussuhteen ehtojen 16 ja 48 artiklan rikkomiseen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 kannalta, huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämiseen ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 59 artiklan 4 kohdan rikkomiseen.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamiseen.

____________