Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Spojené veci C‑344/13 a C‑367/13

Cristiano Blanco

a

Pier Paolo Fabretti

proti

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Commissione tributaria provinciale di Roma)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Daňová právna úprava – Príjmy pochádzajúce z výhier z hazardných hier – Rozdiel v zdanení medzi výhrami získanými v zahraničí a výhrami pochádzajúcimi z vnútroštátnych herní“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2014

Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Hazardné hry – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje rozdiel v zdanení medzi výhrami získanými v zahraničí a výhrami pochádzajúcimi z vnútroštátnych herní – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Neexistencia

(Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ)

Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej dani z príjmov podliehajú výhry z hazardných hier získané v herniach usadených v iných členských štátoch a od tejto dane sú oslobodené obdobné príjmy, ak pochádzajú z herní usadených na území tohto štátu.

Zjavne diskriminačná právna úprava môže byť odôvodnená iba v rozsahu, v akom sleduje ciele zodpovedajúce dôvodom verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia v zmysle článku 52 ZFEÚ a ak obmedzenia, ktoré prináša, spĺňajú podmienky proporcionality. To však nie je prípad tejto právnej úpravy, keďže po prvé pokiaľ ide o ciele predchádzania praniu špinavých peňazí a nevyhnutnosti obmedziť únik do zahraničia alebo prísun kapitálu do dotknutého členského štátu, ktorého pôvod je neurčitý, orgány členského štátu nemôžu vo všeobecnosti a bez rozlíšenia platne predpokladať, že organizácie a subjekty usadené v inom členskom štáte sa dopúšťajú trestnej činnosti. Pokiaľ ide po druhé o boj proti závislosti na hrách, ktorý spadá pod ochranu verejného zdravia, dotknutá právna úprava nezabezpečuje uskutočňovanie cieľa boja proti závislosti na hrách koherentným spôsobom, keďže takéto oslobodenie výhier pochádzajúcich z herní usadených na území dotknutého členského štátu môže povzbudiť spotrebiteľov zúčastňovať sa na hazardných hrách tým, že majú možnosť získať z neho prospech.

(pozri body 32, 33, 39, 41, 44, 46 – 48 a výrok)