Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2021 (*)

Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää rakennuslevyä – Aikaisempi yhteisömalli, joka esittää äänieristävää seinälevyä – Mitättömyysperuste – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Kyseessä oleva ala – Asiantunteva käyttäjä – Mallin luoneella ollut vapaus – Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen – Tosiasiallisesti kaupan pidettyjen tuotteiden merkityksellisyys – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T‑193/20,

Eternit, kotipaikka Capelle-au-Bois (Belgia), edustajinaan asianajajat J. Muyldermans ja P. Maeyaert,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään J. Ivanauskas ja V. Ruzek,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Eternit Österreich GmbH, kotipaikka Vöcklabruck (Itävalta), edustajanaan asianajaja M. Prohaska-Marchried,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 5.2.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 1661/2018‑3), joka liittyy Eternit Österreichin ja Eternitin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Buttigieg ja G. Hesse,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Pichon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.4.2020 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.8.2020 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.8.2020 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 21.4.2021 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1        Kantaja Eternit on sellaisen numerolla 2538140‑0001 rekisteröidyn yhteisömallin haltija, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin 15.9.2014 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) nojalla.

2        Riidanalainen malli on seuraavanlainen:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Tuotteet, joihin riidanalaista mallia on tarkoitus soveltaa, kuuluvat teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamisesta 8.10.1968 tehdyssä Locarnon sopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna, määritettyyn luokkaan 25.01 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”[Rakennus]levyt”.

4        Väliintulija Eternit Österreich GmbH teki 12.12.2016 EUIPO:lle asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan nojalla riidanalaisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen.

5        Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi esitettiin asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 4–8 artiklan kanssa, tarkoitettu peruste.

6        Väliintulija väitti mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessaan muun muassa, että riidanalainen malli ei ollut asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla uusi, ettei se ollut luonteeltaan yksilöllinen tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja että sen ulkoasun piirteet määräytyivät saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pelkästään sen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

7        Mitättömyysosasto teki 28.6.2018 päätöksen, jossa se yhtäältä totesi, ettei väliintulija ole osoittanut, että riidanalainen malli kuuluu asetuksen N:o 6/2002 8 artiklan 1 kohdassa säädetyn, suojaa koskevan poikkeuksen piiriin, ja toisaalta totesi riidanalaisen mallin mitättömäksi sillä perusteella, että se ei ole asetuksen N:o 6/2002 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksilöllinen verrattuna malliin, joka oli tullut tunnetuksi 4.3.2013 – eli ennen riidanalaisen mallin rekisteröintihakemuksen tekemispäivää – äänieristäviä seinälevyjä koskevassa esitteessä, jonka otsikko on ”Lärmschutz”,  joka on saatavilla internetsivustolla http://www.rieder.at ja on seuraavanlainen: