Language of document :

2021 m. kovo 23 d. Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VS / Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Byla C-180/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Blagoevgrad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: VS

Atsakovas: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/6801 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo [kuria] panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, 1 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad, nurodant tikslus, sąvokos „nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas“ išvardijamos kaip bendrojo tikslo aspektai?

Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6792 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatos taikytinos Prokuratura na Republika Bulgaria atsižvelgiant į tai, kad informacija apie asmenį, kurią prokuratūra, kaip „duomenų valdytojas“ pagal Direktyvos 2016/680 3 straipsnio 8 punktą, surinko dėl šio asmens užvestoje byloje siekdama patikrinti įtarimus dėl nusikalstamos veikos, buvo panaudota prokuratūrai, kaip civilinės bylos šaliai, ginantis teisme – nurodant, kad ši byla buvo užvesta, arba perduodant bylos turinį?

2.1    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies f punkte vartojamas žodžių junginys „teisėti interesai“ turi būti aiškinamas taip, kad jis apima visos ar dalies informacijos apie asmenį, kuri buvo surinkta dėl šio asmens nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais prokuratūros užvestoje byloje, atskleidimą, jeigu minėta informacija atskleidžiama duomenų valdytojui, kaip civilinės bylos šaliai, ginantis teisme, o duomenų subjekto sutikimo neprašoma?

____________

1 OL L 119, 2016, p. 89.

2 OL L 119, 2016, p. 1.