Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 23 mars 2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG mot Globus Holding GmbH & Co.KG

(Mål C-183/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Saarbrücken

Parter i det nationella målet

Klagande: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Motpart: Globus Holding GmbH & Co.KG

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten, i synnerhet varumärkesdirektiven, det vill säga direktiv 2008/951 , särskilt artikel 12, och direktiv 2015/24362 , särskilt artiklarna 16, 17 och 19,

tolkas på så sätt att dessa bestämmelsers ändamålsenliga verkan förbjuder en tolkning av nationell processrätt

1)    vilken ålägger käranden åberopsbördan, som ska skiljas från bevisbördan, i ett tvistemål avseende upphävande av ett nationellt registrerat varumärke på grund av bristande användning, och

2)    som i enlighet med denna åberopsbörda ålägger käranden

a.    att i en sådan process, såvitt det är möjligt, anföra grundade omständigheter avseende motpartens bristande användning av varumärket, och

b.    att för detta ändamål göra en egen marknadsstudie som är lämplig med hänsyn till ansökan om upphävande och det berörda varumärkets särprägel?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).