Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Arbeitsgericht München (Německo) ze dne 26. února 2004 ve věci Werner Mangold proti Rüdigerovi Helmovi

(Věc C-144/04)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce usnesením Arbeitsgericht München (Německo) ze dne 26. února 2004 ve věci Werner Mangold proti Rüdigerovi Helmovi, která došla Kanceláři Soudního dvora dne 17. března 2004 a kterou Arbeitsgericht München žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následujících otázkách:

1a.)    Je třeba ustanovení 8 bod 3 rámcové dohody (směrnice Rady 1999/70/ES1 ze     dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu     určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS) vykládat v tom     smyslu, že toto ustanovení provedené ve vnitrostátním právu brání zhoršení     vyplývajícímu ze snížení věku z 60 na 58 let?

1.b.)    Je třeba ustanovení 5 bod 1 rámcové dohody (směrnice Rady 1999/70/ES2 ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS) vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu právnímu předpisu takovému, jako je ten v tomto sporu, který nepředvídá omezení odpovídající jednomu z třech předpokladů uvedených v tomto bodu?

2.)    Je třeba článek 6 směrnice Rady 2000/78/ES3 ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu právnímu předpisu takovému, jako je ten v tomto sporu, který povoluje stanovit dobu určitou u pracovního poměru zaměstnanců starších 52 let a navíc bez objektivního důvodu, a to v rozporu se zásadou, která vyžaduje takovýto objektivní důvod?

3.)    Bude-li na jednu z těchto tří otázek odpovězeno kladně: je vnitrostátní soudce povinen nepoužít vnitrostátní právní předpis odporující právu Společenství a použít obecnou zásadu vnitrostátního práva, na základě které je dovoleno stanovit dobu určitou pouze na základě objektivního důvodu?

____________

1 - Úř. věst. L 175, S. 43

2 - Úř. věst. L 175, S. 43

3 - Úř. věst. L 303, S. 16