Language of document :

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

2005. november 22.

a C-144/04. sz. (az Arbeitsgericht München előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Werner Mangold kontra Rüdiger Helm1 ügyben

(1999/70/EK irányelv - A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2., 5. és 8. szakasza - 2000/78/EK irányelv - 6. cikk - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód - Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-144/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Arbeitsgericht München (Németország) a Bíróságnál 2004. március 17-én nyilvántartásba vett 2004. február 26-i végzésével az előtte Werner Mangold és Rüdiger Helm között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (nagytanács), tagjai: C.W.A. Timmermans tanácselnök, R. Schintgen (előadó), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, Juhász E., G. Arestis, A. Borg Barthet és M. Ilešič bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: K. Sztranc tanácsos, 2005. november 22-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvvel végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 8. szakaszának 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a - az alapeljárásban érintetthez hasonló − nemzeti szabályozás, amely a foglalkoztatás elősegítésének szükségességéhez kötődő indokok alapján, a keretmegállapodás végrehajtásától függetlenül, csökkentette azt a korhatárt, amely felett korlátozás nélkül lehet határozott ideig tartó munkaszerződéseket kötni.

A közösségi jogot, különösen a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a - az alapeljárásban érintetthez hasonló - nemzeti szabályozás, amely az 52 éves és annál idősebb munkavállalókkal határozott idejű munkaszerződés megkötését - hacsak nem áll fenn szoros kapcsolat az ugyanazon munkáltatóval kötött korábbi, határozatlan ideig tartó munkaszerződéssel - korlátozás nélkül teszi lehetővé.

A nemzeti bíróság kötelessége az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma teljes érvényesülésének biztosítása, eltekintve a nemzeti jog mindazon rendelkezéseinek alkalmazásától, amelyek ellentétesek a közösségi joggal, abban az esetben is, ha az irányelv átültetésének határideje még nem járt le.

____________

1 - HL C 146., 2004.5.29.