Language of document :

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(veľká komora)

z 22. novembra 2005

vo veci C-144/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Arbeitsgericht München):

Werner Mangold proti Rüdiger Helm1

(Smernica 1999/70/ES - Doložky 2, 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú - Smernica 2000/78/ES - Článok 6 - Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní - Diskriminácia na základe veku)

(Jazyk konania: nemčina)

Vo veci C-144/04, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES podaný rozhodnutím Arbeitsgericht München (Nemecko) z 26. februára 2004 a doručený Súdnemu dvoru 17. marca 2004, ktorý súvisí s konaním: Werner Mangold proti Rüdiger Helm, Súdny dvor (veľká komora), v zložení: predseda prvej komory P. Jann vo funkcii predsedu veľkej komory, predsedovia komôr C. W. A. Timmermans, A. Rosas a K. Schiemann, sudcovia R. Schintgen (spravodajca), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet a M. Ilešič, generálny advokát: A. Tizzano, tajomník: K. Sztranc, referentka, vyhlásil 22. novembra 2005 rozsudok, ktorého výrok znie:

1.    Doložku 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá bola vykonaná smernicou Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, treba vykladať v tom zmysle, že sa nestavia proti takej právnej úprave, aká je v spore vo veci samej, ktorá z dôvodov spojených s potrebou podporiť zamestnanosť a nezávisle od vykonávania uvedenej dohody znížila vekovú hranicu, za ktorou je možné uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú bez obmedzení.

2.    Právo Spoločenstva, a najmä článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa musí vykladať tak, že sa stavia proti takej vnútroštátnej úprave, aká je v spore vo veci samej, ktorá okrem prípadov, keď existuje úzka väzba na predchádzajúcu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú uzavretú s tým istým zamestnávateľom, umožňuje bez obmedzení uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú, ak pracovník dosiahol vek 52 rokov.

Je na vnútroštátnom súde, aby zabezpečil plnú účinnosť všeobecnej zásady zákazu diskriminácie na základe veku tým, že nebude aplikovať žiadne ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré je s ňou v rozpore, a to aj vtedy, ak lehota na prebratie smernice ešte neuplynula.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 146, 29.5.2004.