Language of document :

DOMSTOLENS DOM

(stora avdelningen)

den 22 november 2005

i mål C-144/04 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht München): Werner Mangold mot Rüdiger Helm (1)

(Direktiv 1999/70/EG - Klausulerna 2, 5 och 8 i ramavtalet om visstidsarbete - Direktiv 2000/78/EG - Artikel 6 - Likabehandling i arbetslivet - Åldersdiskriminering)

(Rättegångsspråk: tyska)

I mål C-144/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Arbeitsgericht München (Tyskland), genom beslut av den 26 februari 2004, som inkom till domstolen den 17 mars 2004, i målet Werner Mangold mot Rüdiger Helm, har domstolen (stora avdelningen), sammansatt av ordföranden på första avdelningen P. Jann, tillförordnad ordförande, avdelningsordförandena C.W.A. Timmermans, A. Rosas och K. Schiemann samt domarna R. Schintgen (referent), S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet och M. Ilešič, generaladvokat: A. Tizzano, justitiesekreterare: byrådirektören K. Sztranc, den 22 november 2005 avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse:

Klausul 8.3 i ramavtalet om visstidsarbete som ingicks den 18 mars 1999 genomfört genom rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999, om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFF, UNICE och CEEP skall tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en nationell bestämmelse, sådan som den som är aktuell i tvisten vid den nationella domstolen, genom vilken den ålder vid vilken anställningsavtal för begränsad tid kan ingås utan begränsningar sänks, när syftet är att främja sysselsättningen och sänkningen saknar samband med genomförandet av nämnda ramavtal.

Gemenskapsrätten och särskilt artikel 6.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling skall tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse som den som är aktuell i tvisten vid den nationella domstolen, vilken tillåter att tidsbegränsade anställningsavtal ingås utan begränsningar när den anställde fyllt 52 år, såvida det inte föreligger ett direkt samband med ett tidigare avtal om tillsvidareanställning med samma arbetsgivare.

Det ankommer på den nationella domstolen att säkerställa att den allmänna rättsprincipen om förbud mot diskriminering på grund av ålder får full verkan genom att underlåta att tillämpa alla nationella bestämmelser som är oförenliga med denna princip, även om införlivandefristen för nämnda direktiv inte har löpt ut.

____________

1 - ) EUT C146, 29.5.2004.