Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. septembra 2011 - Nastvogel/Rada

(vec F-4/10)1

(Verejná služba - Hodnotenie - Hodnotiaca správa - Stanovisko hodnotiaceho výboru - Zhoršenie analytického posúdenia - Dialóg medzi hodnotenou osobou a hodnotiteľom - Konzultácie s viacerými nadriadenými - Znalosť druhého hodnotiteľa práce hodnotenej osoby - Odôvodnenie - Zohľadnenie nemocenských dovoleniek)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Christiana Nastvogel (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Vitsentzatos a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola schválená hodnotiaca správa za obdobie od 1. júla 2006 do 31. decembra 2007

Výrok rozsudku

1.    Hodnotiaca správa C. Nastvogelovej prijatej za obdobie od 1. júla 2006 do 31. decembra 2007 sa zrušuje.

2.    Rada Európskej únie znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010, s. 54.