Language of document :

Pritožba, ki jo je 7. januarja 2021 vložila Republika Estonija zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. oktobra 2020 v zadevi T-594/18, Pharma Mar/Evropska komisija

(Zadeva C-16/21 P)

Jezik postopka: estonščina

Stranke

Pritožnica: Republika Estonija (zastopnica: N. Grünberg)

Drugi stranki v postopku: Pharma Mar, SA (zastopnika: M. Merola in V. Salvatore), Evropska komisija (zastopnika: L. Haasbeek in A. Sipos)

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020 razveljavi,

vsaki od strank naloži, naj nosi svoje stroške, ki so nastali v postopku s pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Estonija zatrjuje:

1.    Splošno sodišče je z ugotovitvijo, da pri strokovnjakih, ki so udeleženi pri delu znanstvene svetovalne skupine (scientific advisory group, v nadaljevanju: SAG), zgolj na podlagi okoliščine, da so v delovnem razmerju z univerzitetno kliniko, ni mogoče odpraviti vsakršnega razumnega dvoma glede morebitnih predsodkov, ki morda obstaja v zvezi z njihovo nepristranskostjo, napačno uporabilo zahtevo po nepristranskosti iz člena 63 Uredbe (ES) št. 726/2004.1

2.    Prvič, Splošno sodišče je pri preizkusu načela nepristranskosti v smislu člena 63 Uredbe (ES) št. 726/2004 napačno ugotovilo, da se lahko univerzitetna klinika kot celota enači z izdelovalcem zdravila.

3.    Drugič, Splošno sodišče je v okviru preizkusa načela nepristranskosti storilo očitno napako pri presoji v zvezi z vrednotenjem konkurenčnega zdravila ter povezavo med strokovnjakom in izdelavo „konkurenčnega zdravila“.

4.    Tretjič, Splošno sodišče je storilo napako pri preizkusu načela nepristranskosti, ker ni pravilno ocenilo povezave med zadevnim strokovnjakom in zdravstvenim centrom za celično terapijo ter vpliva te povezave na odločitve SAG.

____________

1     Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 34, str. 229).