Language of document :

Жалба, подадена на 26 февруари 2021 г. от American Airlines, Inc., срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-430/18, American Airlines/Комисия

(Дело C-127/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: American Airlines, Inc. (представители: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Delta Air Lines, Inc.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени Решение C(2017) 2788 окончателен на Комисията от 30 април 2018 г.,

при условията на евентуалност, ако счете за необходимо, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане в съответствие с решението на Съда,

да осъди Комисията да заплати, освен собствените си съдебни разноски, и тези на жалбоподателя, както в това производство, така и в производството пред Общия съд,

да предприеме всякакви други действия, които счита за необходими.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено твърдение, а именно че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, като възприема неправилното правно тълкуване на Комисията, че критерият „подходящото използване“, съдържащ се в клауза 1.10 от ангажиментите във връзка със сливането на авиокомпаниите American и US Airways (наричани „ангажиментите“), означава само „липса на злоупотреба“, поради което съдебното решение неправилно потвърждава Решение C(2018) 2788 окончателен на Комисията от 30 април 2018 година за признаване на предходни права на Delta Airlines (дело M.6607 — US Airways/American Airlines).

Твърдението съдържа три части:

В първата част жалбоподателят се съсредоточава над правилния правен подход за тълкуване на критерия „подходящото използване“ с оглед признаване на предходни права по клауза 1.10 от ангажиментите и демонстрира, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото в своя тълкувателен подход.

Във втората част жалбоподателят демонстрира, че Общият съд отново допуска грешка при прилагане на правото, като приема анализа на Комисията, че „подходящо използване“ означава единствено „липса на злоупотреба“, поради което неправилно се съгласява с липсата на експлоатация от страна на Delta на 470 коригиращи слота.

В третата част жалбоподателят изяснява останалите грешки при прилагане на правото, допуснати в съдебното решение във връзка с тълкуването на клауза 1.9 от ангажиментите, и по-специално на израза „в съответствие с офертата“, основаващо се на неправилен правен анализ на формуляра RM.

____________