Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 3.  martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Lieta C-132/21)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītājs: BE

Atbildētāja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Persona, kas iestājusies lietā: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Prejudiciālie jautājumi

Vai [Regulas 2016/679] 1 77. panta 1. punkts un 79. panta 1. punkts ir interpretējami tādējādi, ka administratīvie tiesību aizsardzības līdzekļi, kas ir noteikti 77. pantā, ir instruments publisko tiesību īstenošanai, savukārt 79. pantā paredzētā prasība tiesā ir instruments privāto tiesību īstenošanai? Apstiprinošas atbildes gadījumā – vai ir secināms, ka uzraudzības iestādei, kurai ir jāizskata administratīvie tiesību aizsardzības līdzekļi, ir prioritāra kompetence noteikt, vai ir noticis pārkāpums?

Vai - gadījumā, ja datu subjekts, kurš uzskata, ka viņa personas datu apstrāde ir notikusi pretrunā Regulai 2016/679, vienlaikus izmanto gan tiesības iesniegt sūdzību saskaņā ar minētās regulas 77. panta 1. punktu, gan tiesības celt prasību tiesā saskaņā ar šīs pašas regulas 79. panta 1. punktu - ir jāuzskata, ka ar Pamattiesību hartas 47. pantu saderīga interpretācija nozīmē:

a)    ka uzraudzības iestādei un tiesai pārkāpuma esamība ir jāizvērtē katrai atsevišķi, un tādējādi tās var pat izdarīt atšķirīgus secinājumus; vai arī

b)    ka jautājumā par pārkāpuma izdarīšanas konstatējumu uzraudzības iestādes lēmums ir prioritārs, ņemot vērā Regulas 2016/679 51. panta 1. punktā noteiktās tiesības un šīs pašas regulas 58. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā piešķirtās pilnvaras?

Vai Regulas 2016/679 51. panta 1. punktā un 52. panta 1. punktā garantētā uzraudzības iestādes neatkarība ir interpretējama tādējādi, ka minētā iestāde, izskatot un izspriežot lietu 77. pantā paredzētajā sūdzības procedūrā, ir neatkarīga no tā, ko spriedumā, kas stājas likumīgā spēkā, nospriež tiesa, kurai lieta ir piekritīga saskaņā ar 79. pantu, tādējādi, ka par to pašu apgalvoto pārkāpumu tā var pieņemt pat atšķirīgu lēmumu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [(Vispārīgā datu aizsardzības regula)] (OV 2016, L 119, 1. lpp.).