Language of document :

Преюдициално запитване от Upravno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 март 2021 г. — Република Словения

(Дело C-186/21)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Upravno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: J. A.

Ответник: Република Словения

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 8, параграф 3, буква г) от Директивата за приемане II1 да се тълкува в смисъл, че изразът „включително“ изрично нарежда сред обективните критерии обстоятелството, че „кандидатът вече е имал възможност за достъп до процедурата за предоставяне на убежище“?

При отрицателен отговор на този въпрос, трябва ли член 8, параграф 3, буква г) от Директивата за приемане II да се тълкува в смисъл, че при описаните обстоятелства задържането е допустимо само въз основа на предварително установени обективни критерии и на предварителната констатация, че кандидатът вече е имал възможност да подаде молба за международна закрила и въз основа на която може да се приеме, че е налице добре обоснована презумпция, че посочената молба е подадена единствено с цел да забави или да затрудни изпълнението на решението за връщане?

____________

1     Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).