Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upravno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 25 marca 2021 r. – Republika Słowenii

(Sprawa C-186/21)

Język postępowania: słoweński

Sąd odsyłający

Upravno sodišče Republike Slovenije

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: J.A.

Strona pozwana: Republika Słowenii

Pytania prejudycjalne

Czy art. 8 ust. 3 lit. d) dyrektywy w sprawie przyjmowania uchodźców II1 należy interpretować w ten sposób, że samo sformułowanie „w tym” wyraźnie zalicza do obiektywnych kryteriów okoliczność, że wnioskodawca miał już możliwość wszczęcia postępowania w sprawie azylu?

W przypadku odpowiedzi przeczącej na to pytanie, czy art. 8 ust. 3 lit. d) dyrektywy w sprawie przyjmowania uchodźców II należy interpretować w ten sposób, że w tych okolicznościach ograniczenie przemieszczania się jest dopuszczalne jedynie na podstawie uprzednio ustalonych obiektywnych kryteriów i uprzedniego stwierdzenia, że wnioskodawca miał już możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, co prowadziłoby do wniosku, że istnieje uzasadnione domniemanie, iż wniosek ten został złożony wyłącznie w celu opóźnienia lub skomplikowania decyzji o powrocie?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180, z dnia 29 czerwca 2013 r., s. 96).