Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 25 mars 2021 – FAWKES Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-187/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Klagande: FAWKES Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 30.2 a och b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen1 tolkas så, att endast de värden som finns i den databas som upprättats på grundval av de tullklareringar som utförts av medlemsstatens egen tullmyndighet ska beaktas som tullvärde?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande, är det för att fastställa tullvärdet enligt artikel 30.2 a och b nödvändigt att vända sig till tullmyndigheterna i andra medlemsstater för att få fram tullvärdet på liknande varor som finns i deras databaser och/eller är det nödvändigt att söka i någon gemenskapsdatabas och ta fram de tullvärden som anges där?

3.    Ska artikel 30.2 a och b i förordning nr 2913/92 tolkas så, att vid fastställandet av tullvärdet får inte de transaktionsvärden beaktas som avser klareringssökandens egna transaktioner, även om de inte har ifrågasatts vare sig av den nationella tullmyndigheten eller av de nationella tullmyndigheterna i andra medlemsstater?

4.    Ska kravet avseende samma eller nästan samma tidpunkt i artikel 30.2 a och b i förordning nr 2913/92 tolkas så, att det kan begränsas till en period av +/- 45 dagar före och efter tullklareringen?

____________

1 EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.