Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Saarbrücken (Saksamaa) 23. märtsil 2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG versus Globus Holding GmbH & Co. KG

(kohtuasi C-183/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Saarbrücken

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Kostja: Globus Holding GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õigust tuleb osas, mis puudutab kaubamärgidirektiivi (kaubamärgidirektiive), see tähendab direktiivi 2008/95/EÜ1 , eelkõige selle artiklit 12, ja direktiivi (EL) 2015/24362 , eelkõige selle artikleid 16, 17 ja 19, tõlgendada nii, et nende normide soovitav toime keelab riigisisesele menetlusõigusele antava tõlgenduse,

1.    mis paneb tsiviilmenetluses, mille ese on riigisisese registreeritud kaubamärgi registrist kustutamine tulenevalt selle kasutamata jätmisest, hagejale selgitamiskoormise, mis erineb tõendamiskoormisest, ja

2.    mis paneb selgitamiskoormise raames hagejale kohustuse

a.    sellises menetluses esitada üksikasjalikke väiteid – kuivõrd tal on see võimalik –, et kostja ei ole kaubamärki kasutanud, ja

b.    teha kaubamärgi registrist kustutamise taotluse ja asjaomase kaubamärgi eristatavuse seisukohast asjakohane turu-uuring?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2008, L 299, lk 95).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT 2008, L 336, lk 1).