Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2008 r. - Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Grecja) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej wniosek skarżącego o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 6 800 EUR za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę w wyniku nieprawidłowości i błędów popełnionych przez Komisję w trakcie postępowania w sprawie awansu za 1998 r. i za 1999 r. oraz obciążenie Komisji zapłatą tej kwoty.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 14 sierpnia 2007 r. oddalającej wniosek skarżącego o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 6 800 EUR za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę w wyniku nieprawidłowości i błędów popełnionych przez Komisję w trakcie postępowania w sprawie awansu za 1998 r. i za 1999 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu zażalenia złożonego przez skarżącego w dniu 14 listopada 2007 r.;

obciążenie strony pozwanej zapłatą odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 6 800 EUR za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę w wyniku powtarzających się nieprawidłowości i błędów popełnionych przez Komisję w trakcie postępowania w sprawie awansu za 1998 r. i za 1999 r., w następstwie wyroku wydanego w dniu 19 marca 2003 r. (sprawa T-188/01 i T-189/01);

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________