Language of document :

Žaloba podaná 16. mája 2008 - Thoss/Dvor audítorov

(vec F-46/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicole Thoss (Dommeldange, Luxemburské veľkovojvodstvo) (v zastúpení: P. Goergen, avocat)

Žalovaný: Dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov z 20. marca 2006, ktorým bol žalobkyni zamietnutý nárok na vdovský dôchodok po smrti jej manžela

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 20. marca 2006, ktorým bol žalobkyni zamietnutý nárok na vdovský dôchodok podľa článku 16 ods. 1 nariadenia č. 2290/77, a následné rozhodnutie z 28. septembra 2006,

nariadiť Dvoru audítorov, aby žalobkyni priznal nárok na vdovský dôchodok podľa článku 16 ods. 1 nariadenia č. 2290/77 s retroaktívnym účinkom od 1. decembra 2003,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.

____________