Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2008 r. - Buschak przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

(Sprawa F-47/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Willy Buschak (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: L. Lévi i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej zakres obowiązków skarżącego oraz obciążenie strony pozwanej zapłatą na jego rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności skierowanej do skarżącego decyzji wydanej przez dyrektora Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniającej zakres jego obowiązków;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 lub 30 stycznia 2008 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

obciążenie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy zapłatą 50 000 EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia;

obciążenie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy kosztami postępowania.

____________