Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2008°r. - Ortega Serrano przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/08)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: António Ortega Serrano (Cádiz, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Ortega Serrano)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji uniemożliwiających wpisanie skarżącego na listę rezerwową konkursu EPSO/AD/26/05 oraz uniemożliwiających mu powtórzenie egzaminu ustnego;

nakazanie Komisji Europejskiej wyznaczenie nowej daty egzaminu ustnego;

zobowiązanie Komisji Europejskiej do uzasadnienia swojej decyzji nr EPSO/9000 R;

udzielenie skarżącemu prawa wglądu do protokołu z egzaminu ustnego;

udzielenie skarżącemu prawa dostępu do wszystkich dokumentów znajdujących się w jego aktach;

umożliwienie skarżącemu, który jest adwokatem występującym przed sądami hiszpańskimi, reprezentowania samego siebie;

nakazanie zbadania akt wszystkich kandydatów wpisanych na listę laureatów celem sprawdzenia czy wszyscy posiadają dyplom poświadczający poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich trwającemu co najmniej trzy lata, którego ukończenie poświadcza dyplom prawa oraz zbadania czy dyplom ten został przedstawiony w odpowiednim czasie i formie;

stwierdzenie dopuszczalności przedstawionych w załączniku dokumentów w języku francuskim i angielskim;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/26/05 o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę osób wyselekcjonowanych.

____________