Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 25 mars 2010

Mål F-47/08

Willy Buschak

mot

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

”Personalmål – Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Tjänstebeskrivning för biträdande direktör – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan – Berättigat intresse av att få saken prövad – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA och genom vilken Willy Buschak har yrkat dels ogiltigförklaring av beslutet att ändra tjänstebeskrivningen för biträdande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och i den mån det behövs ogiltigförklaring av beslutet att avslå hans klagomål samt dels att (Eurofound) ska förpliktas att erlägga ett skadestånd på 50 000 euro till honom.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Talan – Yrkande om skadestånd förenat med yrkande om ogiltigförklaring

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

3.      Tjänstemän – Talan – Skadeståndstalan som väckts utan att ha föregåtts av ett administrativt förfarande i enlighet med tjänsteföreskrifterna – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      För att en anställd eller en tidigare anställd med giltig verkan ska kunna väcka talan med stöd av artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna måste denne visa att han har ett personligt intresse av att den angripna rättsakten ogiltigförklaras. Dessutom ska bedömningen av detta intresse inte vara abstrakt, utan göras mot bakgrund av sökandens situation vid den tidpunkt då talan väcks.

Eftersom tjänstebeskrivningen för en anställd i princip påverkar dennes intresse endast under den tid han innehar den tjänsten, kan en talan om ogiltigförklaring av ett beslut att ändra denna tjänstebeskrivning som den anställde väckt efter det att lämnat denna tjänst prövas i sak endast om sökanden styrker att särskilda omständigheter föreligger som innebär att han har ett personligt och aktuellt intresse av att få saken prövad.

(se punkterna 25 och 27)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 30 november 1998, N mot kommissionen, T‑97/94, REGP 1998 s. I‑A‑621 och II‑1879, punkterna 23 och 26; 21 februari 2006, V mot kommissionen, T‑200/03 och T‑313/03, REGP 2006 s. I‑A‑2‑15 och II‑A‑2‑57, punkt 181

Personaldomstolen: 15 maj 2006, Schmit mot kommissionen, F‑3/05, REGP 2006 s. I‑A‑1‑9 och II‑A‑1‑33, punkterna 41 och 42; 19 oktober 2006, Combescot mot kommissionen, F‑114/05, REGP 2006 s. I‑A‑1‑115 och II‑A‑1‑435, punkterna 44 och 46; 25 september 2008, Strack mot kommissionen, F‑44/05, REGP 2008 s. I‑A‑1‑303 och II‑A‑1‑1609, punkt 74

2.      När tjänstemän väcker talan kan yrkanden om skadeståndsersättning inte bifallas när dessa yrkanden har nära samband med yrkandena om ogiltigförklaring som i sin tur har avvisats eller ogillats.

(se punkt 33)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 16 juli 1992, Della Pietra mot kommissionen, T‑1/91, REG 1992 s. II‑2145, punkt 34; 10 juni 2004, Liakoura mot rådet, T‑330/03, REGP 2004 s. I‑A‑191 och II‑859, punkt 69; 16 maj 2006, Magone mot kommissionen, T‑73/05, REGP 2006 s. I‑A‑2‑107 och II‑A‑2‑485, punkt 103

Personaldomstolen: 13 juli 2006, E mot kommissionen, F‑5/06, REGP 2006 s. I‑A‑1‑93 och II‑A‑1‑337, punkt 57; 12 mars 2009, Arpaillange m.fl. mot kommissionen, F‑104/06, REGP 2009 s. I‑A‑1‑57 och II‑A‑1‑273, punkt 137

3.      När den skada som gjorts gällande inte är följden av en rättsakt som ogiltigförklarats, utan av ett flertal påstådda fel och underlåtelser från administrationens sida måste det administrativa förfarandet oundvikligen inledas med en ansökan om att tillsättningsmyndigheten ska ersätta skadan.

(se punkt 39)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 15 juli 1993, Camara Alloisio m.fl. mot kommissionen, T‑17/90, T‑28/91 och T‑17/92, REG 1993 s. II‑841, punkt 47; 11 maj 2005, de Stefano mot kommissionen, T‑25/03, REGP 2005 s. I‑A‑125 och II‑573, punkt 78

Personaldomstolen: det ovannämnda målet Schmit mot kommissionen, punkt 48