Language of document : ECLI:EU:F:2010:155

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 1. decembra 2010

Vec F‑89/09

Spyridon Gagalis

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Sociálne zabezpečenie – Pracovný úraz – Čiastočná trvalá invalidita – Rozhodnutie o prevzatí nákladov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % – Náhrada výdavkov na zdravotnú starostlivosť podľa článku 72 služobného poriadku a dodatočná náhrada výdavkov podľa článku 73 služobného poriadku – Vylúčenie náhrady výdavkov za pobyt – Odmietnutie dodatočnej náhrady výdavkov – Výklad článku 73 ods. 3 služobného poriadku a článku 9 spoločných pravidiel poistenia úradníkov pre prípad úrazu a choroby z povolania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Gagalis navrhuje zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Rady „Personál a administratíva“, konajúceho ako menovací orgán Rady, prijatého 9. decembra 2008, ktorým sa zamieta náhrada výdavkov za pobyt spojený s kúpeľnou liečbou vo výške 75 % podľa článku 73 služobného poriadku úradníkov Európskej únie a zrušenie rozhodnutia z 15. júla 2009, ktorým sa sčasti zamieta jeho sťažnosť, ako aj zaviazať Radu, aby mu dodatočne vyplatila sumu vo výške 1 551,38 eur, zvýšenú o úroky z omeškania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Náhrada výdavkov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 72 a článok 73 ods. 3; pravidlá poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania, článok 9)

2.      Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Dosah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

1.      Pokiaľ ide o náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť spojených s úrazom a najmä o žiadosť o prevzatie nákladov za kúpeľnú liečbu vrátane nákladov za pobyt, zo znenia článku 73 ods. 3 druhého pododseku služobného poriadku a článku 9 pravidiel poistenia úradníkov pre prípad úrazu a choroby z povolania je zrejmá existencia spojitosti medzi týmito dvoma ustanoveniami a článkom 72 služobného poriadku. Článok 73 ods. 3 druhý pododsek služobného poriadku síce stanovuje, že náhrada výdavkov vzniknutých v dôsledku úrazu sa poskytne len v prípade, že „čiastka zaplatená úradníkovi podľa článku 72 úplne nepokrýva vzniknuté výdavky“, článok 9 ods. 1 tretí pododsek uvedených pravidiel však stanovuje, že nevyhnutné výdavky spojené s úrazom sú nahradené „po tom, ako systém nemocenského poistenia ustanovený v článku 72 služobného poriadku uhradil tú časť, ktorá spadá do tohto systému za podmienok tam stanovených“.

Článok 73 ods. 3 služobného poriadku, ako aj článok 9 ods. 1 tretí pododsek pravidiel poistenia úradníkov pre prípad úrazu a choroby z povolania treba preto vykladať v tom zmysle, že predstavujú iba doplnkovú náhradu výdavkov vynaložených za plnenia pokryté článkom 72 služobného poriadku po nahradení časti výdavkov spadajúcich do zdravotného poistenia. Systém úrazového poistenia predstavuje doplnok a nestanovuje teda žiadnu náhradu za plnenia, ktoré nie sú pokryté zdravotným poistením a z tohto dôvodu nemôžu byť nahradené zo systému zdravotného poistenia.

(pozri body 41 a 42)

2.      Podľa článku 25 druhého odseku služobného poriadku každé individuálne rozhodnutie prijaté podľa služobného poriadku a spôsobujúce ujmu musí byť odôvodnené. Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu je jednak poskytnúť dotknutej osobe potrebné údaje na určenie, či je alebo nie je rozhodnutie odôvodnené, a jednak umožniť jeho súdne preskúmanie. Cieľom takej povinnosti je umožniť dotknutej osobe poznať dôvody rozhodnutia prijatého voči nej, aby mohla prípadne podať opravný prostriedok, nevyhnutný na ochranu jej práv a záujmov.

Pôvodne nedostatočné odôvodnenie môže administratíva napraviť doplňujúcimi spresneniami aj v priebehu konania, ak pred podaním žaloby dotknutá osoba mala k dispozícii poznatky, ktoré boli východiskom odôvodnenia. Okrem toho rozhodnutie je dostatočne odôvodnené, ak akt, ktorý je predmetom žaloby, bol prijatý v kontexte, ktorý je dotknutému úradníkovi známy a ktorý mu umožňuje pochopiť dosah opatrenia prijatého voči nemu.

(pozri body 65 a 67)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, Zb. VS s. I‑A‑105 a II‑541, bod 43 a tam citovaná judikatúra; 25. marca 2004, Petrich/Komisia, T‑145/02, Zb. VS s. I‑A‑101 a II‑447, bod 54 a tam citovaná judikatúra; 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, Zb. VS s. I‑A‑253 a II‑1169, bod 36 a tam citovaná judikatúra