Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2009 r. - W przeciwko Komisji

(Sprawa F-86/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: W (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych z dnia 5 marca 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe;

stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu zażalenia złożonego przez stronę skarżącą na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 2 kwietnia 2009 r., zarejestrowanego pod nr R/149/09, która to decyzja podjęta została w dniu 17 lipca 2009 r. przez dyrektora generalnego dyrekcji generalnej do spraw administracji działającego w charakterze organu powołującego

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________