Language of document :

Talan väckt den 21 oktober 2009 - W mot kommissionen

(Mål F-86/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: W (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden hushållstillägg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar den 5 mars 2009 genom vilket sökandens ansökan om hushållstillägg avslogs,

ogiltigförklara det beslut genom vilket klagomålet som sökanden ingett den 2 april 2009, med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna och som registrerats under nr R/149/09, avslogs av generaldirektören vid GD Personal och administration i egenskap av tillsättningsmyndighet den 17 juli 2009, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________