Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. decembra 2010 - Gagalis/Rada

(vec F-89/09)1

(Verejná služba - Sociálne zabezpečenie - Pracovný úraz - Čiastočná trvalá invalidita - Rozhodnutie o prevzatí výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % - Náhrada nákladov starostlivosti podľa článku 72 služobného poriadku a dodatočná náhrada nákladov podľa článku 73 služobného poriadku - Vylúčenie náhrady nákladov pobytu - Odmietnutie dodatočnej náhrady nákladov - Výklad článku 73 ods. 3 služobného poriadku a článku 9 Spoločných pravidiel poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad úrazu a choroby z povolania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát, neskôr N. Lhoëst a L. Delhaye, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba smerujúca k zrušeniu rozhodnutia žalovanej o odmietnutí nahradenia žalobcovi všetkých výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % podľa článku 73 služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Gagalis znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009, s. 45.