Language of document :

Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Полша), постъпило на 1 март 2022 г. — YD/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Дело C-146/22)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: YD

Ответник: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 2, параграф 1, букви а) и в), член 14, параграф 1, член 24, параграф 1 и член 98, параграфи 1—3 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 във връзка с член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност2 , с точки 1 и 12а от Приложение № III към тази директива и със съображения 4 и 7 от нея, както и принципите на лоялно сътрудничество, на данъчна неутралност, на законоустановеност на данъчното облагане и на правна сигурност, национална правна уредба като приложената в разглеждания случай, в която се предвижда намалена ставка на ДДС от 5 % за хранителни продукти, по-специално съдържащи мляко напитки, чрез препратка към код по Комбинираната номенклатура КН 2202, изключвайки прилагането на тази ставка за хранителни продукти, по-специално съдържащите мляко напитки, класифицирани като услуги, свързани с обществено хранене, по полската статистическа класификация (PKWiU 56), и прилагайки за такива стоки (техните доставки или услугите с тях) намалена ставка на ДДС от 8 %, след като при придобиването на тези стоки или услуги средностатистическият потребител счита тези доставки (услуги) за задоволяващи една и съща негова нужда?

Съвместима ли е с принципите на данъчна неутралност и на правна сигурност административна практика, водеща до прилагане на две различни намалени ставки на ДДС за стоки, които имат едни и същи обективни характеристики и свойства, в зависимост от това дали се извършват услуги по приготвяне и предлагане на такива стоки, разграничавайки по този начин тези стоки според субекта, а не според обекта?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

1 ОВ L 77, 2011 г., стр. 1.