Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 1. marts 2022 – YD mod Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Sag C-146/22)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: YD

Sagsøgt: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 2, stk. 1, litra a) og litra c), artikel 14, stk. 1, og artikel 24, stk. 1, artikel 98, stk. 1-3, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 (herefter »momsdirektivet«), sammenholdt med artikel 6, stk. 1 og 2, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15.03.2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem 2 , sammenholdt med punkt 1 og 12a i bilag III til dette direktiv og 4. og 7. betragtning til momsdirektivet samt princippet om loyalt samarbejde, princippet om afgiftsneutralitet, det fiskale legalitetsprincip samt retssikkerhedsprincippet, til hinder for nationale bestemmelser som dem, der finder anvendelse i den foreliggende sag, som fastsætter en nedsat momssats på 5% for fødevarer, bl.a. drikkevarer indeholdende mælk, henhørende under KN-kode 2202 i den kombinerede nomenklatur, men som udelukker fødevarer, bl.a. drikkevarer indeholdende mælk, der i henhold til den polske statistiske nomenklatur (PKWiU 56) er tariferet som restaurationsvirksomhed, og anvender en nedsat momssats på 8% på sådanne varer (deres levering eller ydelse), når gennemsnitsforbrugeren ved køb af disse varer eller ydelser betragter disse leveringer (ydelser) som opfyldelse af det samme behov?

Er en administrativ praksis, hvorefter der anvendes to forskellige nedsatte momssatser på varer med samme objektive karakteristika og egenskaber afhængigt af, om der er tale om tilberedning eller servering af sådanne varer, og hvorved der sondres mellem sådanne varer på subjektivt grundlag og ikke på objektivt grundlag, i overensstemmelse med princippet om afgiftsneutralitet og retssikkerhedsprincippet?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1

1 EUT 2011, L 7, s. 1