Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) la 1 martie 2022 – YD/Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

(Cauza C-146/22)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Părțile din procedura principală

Recurentă: YD

Intimat: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Directorul Oficiului Național de Informare Fiscală)

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (c), articolul 14 alineatul (1), articolul 24 alineatul (1) și articolul 98 alineatele (1)-(3) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva TVA”) coroborate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare)2 , cu punctele 1 și 12a din Anexa III la această directivă și cu considerentele (4) și (7) ale acestei directive, precum și principiile cooperării loiale, neutralității fiscale, legalității impozitului și securității juridice se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în prezenta cauză, care prevede o cotă redusă de impozitare de 5% pentru produsele alimentare, printre altele băuturi care conțin lapte, care intră sub incidența codului de Nomenclatură combinată NC 2202, excluzând de la această cotă produsele alimentare, printre altele băuturi care conțin lapte, clasificate ca servicii alimentare în conformitate cu clasificarea statistică poloneză (PKWiU 56) și aplicând unor astfel de bunuri (livrării sau prestării acestora) cota redusă de impozitare de 8%, în situația în care consumatorul mediu, atunci când achiziționează aceste bunuri sau servicii, consideră că aceste livrări (prestări de servicii) satisfac aceleași nevoi?

O practică administrativă care implică aplicarea a două cote reduse de TVA diferite pentru bunuri care au aceleași caracteristici și calități obiective, în funcție de prestarea de servicii pentru pregătirea și prezentarea acestor bunuri, diferențiind astfel aceste bunuri atât din punct de vedere obiectiv, cât și subiectiv, este compatibilă cu principiile neutralității fiscale și securității juridice?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

1 JO 2011, L 7, p. 1.