Language of document :

Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Rumunjska protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-391/17, Rumunjska protiv Komisije

(predmet C-899/19 P)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Žalitelj: Rumunjska (zastupnici: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, agenti)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Mađarska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

prihvati žalbu, u cijelosti ukine pobijanu presudu Općeg suda u predmetu T-391/17, odluči u predmetu T-391/17 tako da prihvati tužbu za poništenje Odluke (EU) 2017/652

ili

prihvati žalbu, u cijelosti ukine pobijanu presudu Općeg suda u predmetu T-391/17 i vrati predmet T-391/17 na ponovno suđenje Općem sudu Europske unije kako bi prihvatio tužbu za poništenje i poništio Odluku (EU) 2017/652;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

A. Povreda odredaba Ugovora EU-a koje se odnose na nadležnosti Unije

Opći sud čini pogrešku koja se tiče prava kada, povredom načela dodjeljivanja ovlasti utvrđenog u članku 5. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, izjednačava vrijednosti navedene u članku 2. UEU-a s posebnim djelovanjem/ciljem u području nadležnosti EU-a i poziva Komisiju na podnošenje konkretnih akata čiji je glavni cilj poštovanje prava pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina te bogate kulturne i jezične raznolikosti.

B. Povreda članka 296. stavka 2. UFEU-a

Opći sud je pogrešno tumačio članak 296. stavak 2. UFEU-a kada je riječ o Komisijinoj obvezi obrazlaganja pogrešno zaključujući da je poštovala tu obvezu, vezano za okolnosti predmeta, u kontekstu u kojem Komisija nije iznijela pravna razmatranja koja su imala ključnu važnost u strukturi Odluke (EU) 2017/652 te je osim toga značajno izmijenila vlastito stajalište koje je prethodno iznijela, a da nije objasnila koje su to nastale promjene koje opravdavaju izmjenu stajališta.

C. Postupovne nepravilnosti kojima se dovode u pitanje žaliteljevi interesi

Činjenicom da su, u okviru usmenog postupka u predmetu T-391/17, glavne točke rasprave bile, na zahtjev Općeg suda, isključivo o aspektima dopuštenosti tužbe za poništenje, dok je, u kontekstu donesene presude, taj sud razmatrao isključivo aspekte koji se tiču merituma, pravilnost postupka je ugrožena.

____________