Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-391/17, Rumunia / Komisja, wniesionego w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Rumunię

(Sprawa C-899/19 P)

Język postępowania: rumuński

Strony

Wnosząca odwołanie: Rumunia (przedstawiciele: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Węgry

Żądania wnoszącej odwołanie

uwzględnienie odwołania, uchylenie w całości wyroku Sądu w sprawie T-391/17, wydanie orzeczenia w sprawie T-391/17 uwzględniającego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji (UE) 2017/652

lub

uwzględnienie odwołania, uchylenie w całości wyroku Sądu w sprawie T-391/17 oraz przekazanie sprawy T-391/17 do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej, aby w nowym wyroku uwzględnił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji (UE) 2017/652;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

A.    Naruszenie postanowień traktatów Unii Europejskiej dotyczących kompetencji Unii

Sąd naruszył prawo, uznając, z naruszeniem zasady kompetencji powierzonych zapisanej w art. 5 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że wartości wymienione w art. 2 TUE stanowią konkretne/obiektywne akty wchodzące w zakres kompetencji Unii Europejskiej oraz zwracając się do Komisji o przedstawienie konkretnych aktów, których podstawowym celem jest poszanowanie praw osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz bogatej różnorodności kulturowej i językowej.

B.    Naruszenie art. 296 ust. 2 TFUE

Sąd dokonał błędnej wykładni art. 296 ust. 2 TFUE w zakresie dotyczącym ciążącego na Komisji obowiązku uzasadnienia, uznając błędnie, że wspomniany obowiązek został spełniony w odniesieniu do okoliczności rozpatrywanej sprawy, w których Komisja nie przedstawiła względów prawnych o istotnym znaczeniu w systematyce decyzji (UE) 2017/652, a ponadto, w sposób znaczący zmienił on swe poprzednie stanowisko, nie przedstawiając zmian, które nastąpiły w tym względzie, mogących uzasadniać taką zmianę stawiska.

C.    Nieprawidłowości proceduralne mogące naruszać interesy wnoszącej odwołanie

Z uwagi na okoliczność, że w ramach ustnego etapu postępowania w sprawie T-391/17, dyskusje skupiły się – na polecenie Sądu – wyłącznie na kwestiach dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności, podczas gdy w zaskarżonym wyroku Sąd ten zajął się wyłącznie kwestiami związanymi z istotą sporu, wymóg prawidłowości postępowania nie został spełniony.

____________