Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av Rumänien av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-391/17, Rumäninen mot kommissionen

(Mål C-899/19 P)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Klagande: Rumänien (ombud: E. Gane, L. Liţu och M. Chicu)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissonen och Ungern

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet, upphäva tribunalens dom i mål T-391/17 i dess helhet, döma i mål T-391/17 och bifalla talan om ogiltigförklaring av beslut (EU) 2017/652,

eller

bifalla överklagandet, upphäva tribunalens dom i mål T-391/17 i dess helhet och återförvisa mål T-391/17 till Europeiska unionens tribunal för att denna i ny dom ska bifalla talan om ogiltigförklaring och ogiltigförklara beslut (EU) 2017/652, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

A. Överträdelse av unionsfördragens bestämmelser om unionens befogenheter

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, i strid med den i artikel 5.2 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) stadgade principen om tilldelade befogenheter, likställde de värden som räknas upp i artikel 2 FEU med en specifik/objektiv åtgärd som vidtas inom ramen för unionens befogenheter och därvid uppmanade kommissionen att lägga fram specifika rättsakter som huvudsakligen syftar till att säkerställa iakttagandet av rättigheter för personer som tillhör nationella språkminoriteter och att bevara den kulturella och språkliga mångfalden.

B. Överträdelse av artikel 296.2 FEUF

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 296.2 FEUF vad gäller kommissionens motiveringsskyldighet, när den fann att kommissionen mot bakgrund av omständigheterna i målet hade fullgjort denna skyldighet, trots att kommissionen inte hade klargjort de rättsliga skäl som var av väsentlig betydelse för beslut (EU) 2017/652 och kommissionen dessutom väsentligt hade ändrat den ståndpunkt som den tidigare hade gett uttryck för, utan att precisera vilka förändringar som skett som motiverade att den ändrade ståndpunkt.

C. Förfarandefel som kan medföra skada för klaganden

Rättegången har inte genomförts på ett korrekt sätt, eftersom parterna under den muntliga delen av förfarandet i mål T-391/17 på tribunalens uppmaning enbart behandlat frågan huruvida talan om ogiltigförklaring kunde tas upp till prövning, medan tribunalen i den dom som sedan meddelades uteslutande prövat sakfrågan.

____________