Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 1. listopada 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État - Francuska) – Entoma SAS protiv Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(predmet C-526/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Sigurnost hrane – Nova hrana i sastojci nove hrane – Uredba (EZ) br. 258/97 – Članak 1. stavak 2. točka (e) – Pojam „sastojci hrane izolirani iz životinja” – Stavljanje na tržište – Cijeli kukci namijenjeni za prehranu ljudi)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Entoma SAS

Tuženici: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Izreka

Članak 1. stavak 2. točku (e) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009., treba tumačiti na način da hrana koja se sastoji od cijelih životinja, kao takva namijenjena konzumaciji, uključujući cijele kukce, nije obuhvaćena područjem primjene te uredbe.

____________

1 SL C 328, 30. 9. 2019.