Language of document :

2020 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entoma SAS / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Byla C-526/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Maisto produktų sauga – Nauji maisto produktai ir nauji maisto komponentai – Reglamentas (EB) Nr. 258/97 – 1 straipsnio 2 dalies e punktas – Sąvoka „maisto komponentai, kurie yra išskirti iš gyvūnų” – Pateikimas rinkai – Nedalyti vabzdžiai, skirti žmonėms vartoti)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Entoma SAS

Kitos kasacinio proceso šalys: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Rezoliucinė dalis

1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų, iš dalies pakeisto 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009, 1 straipsnio 2 dalies e punktas turi būti aiškinamas taip, kad maisto produktai, kuriuos sudaro nedalyti gyvūnai, skirti vartoti nedalyti, įskaitant nedalytus vabzdžius, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

____________

1 OL C 328, 2019 9 30.