Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. května 2016 – Kovács v. Komise

(Věc F-136/11)1

„Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu - Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii ve vnitrostátním důchodovém systému - Převod do unijního důchodového systému - Původní návrh na započtení příspěvkových let, který předložil OOJ a který dotyčná osoba přijala – Zpětvzetí původního návrhu ze strany OOJ - Nový návrh na započtení příspěvkových let založený na nových obecných prováděcích ustanoveních - Námitka nepřípustnosti - Pojem akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zsuzsanna Kovács (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti, a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se stanoví započtení nároků žalobkyně na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru v Unii v důchodovém systému Společenství.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Zsuzsanna Kovács ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3. 3. 2012, s. 24.